สื่อการสอนสำหรับครูธุรกิจ
 

     - ความหมาย
     - หลักการ
     - หลักการและทฤษฏี
          ô หลักการเลือกสื่อ
          ô หลักความพร้อม
          ô หลักการควบคุม
          ô หลักการปฏิบัต
          ô หลักการประเมินผล
หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้สื่อทั่ว ๆ ไป

         1. หลักการเลือกสื่อ

               ผู้สอนควรจะพิจารณาหลักการเลือกสื่อบนพื้นฐานของจุดมุ่งหมายการเรียนรู้และความสอดคล้อง
กับคุณลักษณะของผู้เรียน โดยมีข้อควรพิจารณาดังนี้
     1.1 ทำความเข้าใจ วิเคราะห์จุดประสงค์ของการสอน เกณฑ์การปฏิบัติเงื่อนไขการเรียนรู้
และส่วนประกอบของรูปของสื่อให้ชัดเจน
     1.2 พยายามหาแหล่งทรัพยากร และข้อมูลเกี่ยวกับสื่อที่เหมาะสมจากแหล่งต่าง ๆ
เช่น คู่มือ (Catalogs) และรายการที่ปรากฏในหนังสือต่าง ๆ

     1.3 เลือกสื่อที่เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายการเรียนรู้
     1.4 สามารถคาดการณ์ได้ว่าประสบการณ์การเรียนรู้จากสื่อเหล่านั้น จะส่งผลต่อกระบวนการเรียน
และบรรลุจุดมุ่งหมายอย่างไร
     1.5 สื่อที่เลือกมานั้นมีความถูกต้อง สอดคล้องกับประสบการณ์ทางการเรียนทั้งเป็นรายบุคคล
และเป็นกลุ่มผู้เรียน
     1.6 เลือกสื่อที่สอดคล้องกับวิธีสอนต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพและสถานการณ์ใหม่ ๆ
เพื่อใช้กับการเรียนเป็นรายบุคคล หรือกลุ่มใหญ่ หรือการสอนเป็นคณะ
     1.7 เลือกสื่อที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เรียน
     1.8 วางแผนและเตรียมการใช้สื่อต่าง ๆ ที่เลือกสรรแล้วให้สามารถปฏิบัติได้โดยสะดวก
     1.9 วางแผนและเตรียมการสนับสนุนการผลิตสื่อที่จำเป็นเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
     1.10 ทดสอบกระบวนการเลือกสื่อ โดยอาศัยหลักวิชาการสังเกต และการใช้ตามจุดมุ่งหมาย
ของการสอน


         แม้ว่าผู้สอนส่วนใหญ่จะเลือกสื่อ โดยอาศัยเนื้อหาวิชาและหลักการจากตำราไปใช้แล้วก็ตาม
หากไม่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการใช้สื่อแล้ว ก็จะประสบความสำเร็จได้ยาก นอกจากนี้ยังต้องการ
การสนับสนุนจากแหล่งบริการสื่อ หรือห้องสมุด ที่สามารถจะช่วยอำนวยความสะดวกในด้านการอ่าน
การสังเกตและข้อสนเทศจากแหล่งทรัพยากรต่าง ๆ อีกด้วย

          ลักษณะผู้เรียน
               
                   ผู้เรียนแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ หลายด้าน เช่น วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
ประสบการณ์เดิม ลักษณะกายภาพ ความคิด อารมณ์ ความต้องการ เป้าหมาย เจตคติ และการรับรู้
สิ่งต่าง ๆ ลักษณะเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อผู้สอนในการเลือกสื่อและวิธีการตลอดถึงข้อจำกัดภายในสื่อ
ที่ผู้เรียนใช้ ผู้สอนที่ชาญฉลาดควรจะเสริมสนองให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ปฏิบัติการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับบุคลิกภาพของเขา โดยการปฏิสัมพันธ์กับสื่อที่สอดคล้องกับลักษณะดังกล่าว          เกณฑ์ในการเลือกสื่อ

               ผู้สอนและผู้เรียนควรจะได้ประเมินสื่อในลักษณะของศักยภาพของสื่อ ที่จะช่วยกระตุ้น
ให้สามารถแสวงหาคำตอบหรือการใช้สื่อที่บรรลุจุดมุ่งหมายนั้น โดยใช้เกณฑ์พิจารณา
จากการตอบคำถามดังต่อไปนี้
     1. สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือไม่
     2. มีความสัมพันธ์กับผู้เรียนหรือไม่
     3. เนื้อหามีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนหรือไม่
     4. สามารถแก้ปัญหาเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของผู้เรียนหรือไม่
     5. สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลหรือไม่
     6. มีการจัดรูปแบบและการเสนอข้อมูลเป็นลำดับหรือไม่
     7. มีความถูกต้องและทันสมัยหรือไม่
     8. เน้นการมีส่วนร่วมและการปฏิบัติหรือไม่
     9. มีการเสริมแรงและการกระทำซ้ำเพื่อให้เกิดความคิดต่อ ๆ ไปหรือไม่
    10. ประสิทธิภาพ และความชัดเจนของสื่อมีความสัมพันธ์กันหรือไม่
    11. ช่วงเวลาของการเสนอสอดคล้องกับความสนใจและความต้องการเพียงใด
    12. สามารถรายงานผลการเรียนรู้ได้อย่างมีประสอทธิภาพเพียงใด
    13. ผู้ผลิตมีความรับผิดชอบและมีหลักประกันเพียงใด
    14. คุณค่าของสื่อผ่านการตรวจสอบ ทดลอง อย่างน่าเชื่อถือเพียงใด

         แหล่งของสื่อ

              แหล่งของสื่อการเรียนการสอนอาจได้จากที่ต่าง ๆ เช่น วารสารการศึกษา
การประชุมทางวิชาการ การปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ การสนทนากับผู้สอนวิชาต่าง ๆ
ก็อาจพบกับสื่อใหม่ ๆ ได้ ศูนย์บริการสื่อการสอน การเช่า-ซื้อ คำแนะนำจากผู้สอน
แหล่งค้นคว้าอ้างอิงท้ายบทเรียนของตำราหรือแบบเรียน คู่มือ (Catalogs) หรือ
รายการโฆษณาที่กล่าวมานี้อาจได้มาซึ่งแหล่งของสื่อที่เหมาะสมเสมอ