สื่อการสอนสำหรับครูธุรกิจ
 

     - ความหมาย
     - หลักการ
     - หลักการและทฤษฏี
          ô หลักการเลือกสื่อ
          ô หลักความพร้อม
          ô หลักการควบคุม
          ô หลักการปฏิบัต
          ô หลักการประเมินผล
ความหมายและความสำคัญของสื่อการสอนทางธุรกิจศึกษา

         ปัจจุบันการสอนได้พัฒนาไปจากเดิมมาก กล่าวคือ ไม่จำเป็นที่ผู้สอนจะต้องนั่งพูดหรือบรรยาย
แต่เพียงอย่างเดียวในการสร้างความเข้าใจ หรือให้ความรู้ใดๆแก่ผู้เรียน มีวิธีการมากมายถูกนำมาใช้เพื่อให้
ความรู้เช่น การใช้สื่อวิทยุ โทรทัศน์ สไลด์ เครื่องฉายภาพทึบ เครื่องฉายข้ามศีรษะ

          หรือสิ่งที่ไม่ต้องใช้เครื่อง อาทิเช่น รูปภาพต่างๆ แผนภูมิ แผนสถิติ ป้ายนิเทศ การจัดนิทรรศการ การสาธิต หรือ สิ่งที่เป็นสิ่งพิมพ์ เป็นต้น

เพื่อนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอน ให้เกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง กว้างไกล และทันสมัยยิ่งขึ้น

         
ความสำคัญของสื่อการสอนทางธุรกิจศึกษา


               การเรียนการสอนเป็นระบบหนึ่งในระบบการศึกษา ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยสื่อการสอนเป็น ตัวกลางหรือเป็นสะพานเชื่อมโยง เพื่อให้ความรู้ไปสู่ผู้เรียนโดยผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาที่เรียน ได้ง่ายขึ้น ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า สื่อการเรียนการสอนเป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการเรียนการสอน ผู้สอนจะต้องใช้สื่อเพื่อนำความรู้ไปสู่ผู้เรียนและผู้เรียนก็ต้องใช้สื่อการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่สอน
หรือผู้ที่ต้องการเรียนรู้ในเรื่องใดๆก็ตาม สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ “สื่อการเรียนการสอน” และไม่ว่าจะเป็นการเรียน การสอนในวิชาใดก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีสื่อการเรียนการสอนเพื่อที่จะเป็นตัวเชื่อมโยงความรู้ จากผู้สอนไปยังผู้เรียนได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น สำหรับสื่อการสอนทางธุรกิจศึกษาก็มีความสำคัญ
อย่างยิ่งเช่นกัน

          ทำไมจึงต้องใช้สื่อการสอน

               ในระบบการเรียนการสอนนั้น ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบด้วยกัน คือ ผู้เรียน ผู้สอน เนื้อหาวิชา สื่อการเรียนการสอน ผู้สอนเป็นผู้ให้ความรู้ ผ่านสื่อการสอนไปยังผู้เรียน ในที่สุดก็จะลงท้ายด้วยการประเมินผล โดยกิจกรรมเกิดในชั้นเรียน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีสื่อการเรียนการสอนเพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาความรู้กับผู้เรียน

         ความหมายของสื่อการสอน (instructional media)
              หมายถึง สิ่งใดๆก็ตามที่เป็นตัวกลางถ่ายทอดความรู้ หรือช่วยในการเรียนรู้ซึ่งผู้สอนและผู้เรียนเป็นผู้ใช้เพื่อช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น