เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสำนักงานอัตโนมัติสำหรับครูธุรกิจ
 บทนำ
 บทที่ 1
 บทที่ 2
 บทที่ 3
 บทที่ 4
 บทที่ 5
 บทที่ 6
 บทสรุป&แบบฝึกหัด
           ® แบบทดสอบอัตนัย
           ® แบบทดสอบปรนัย
แบบทดสอบแบบอัตนัย

    

          1. กระบวนการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์มีขั้นตอนอย่างไร

          2. GPRS คืออะไร

          3. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ มีกี่ส่วน อะไรบ้าง

          4. จงยกตัวอย่างและอธิบายระบบสารสนเทศในการจัดการระบบธุรกิจมา 1 หัวข้อ

          5. จงยกตัวอย่างคุณสมบัติของนักวิเคราะห์ระบบมาอย่างน้อย 5 ข้อ

          6. SDLC คืออะไร

          7. แผนภาพการไหลของข้อมูล (Data flow diagram) คืออะไร

          8. เทคนิคที่ใช้ในการค้นหาความต้องการของผู้บริหารและผู้ใช้มีอะไรบ้าง

          9. ภาพรวมของการออกแบบระบบจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ

          10. จงบอกเคล็ดลับในการออกแบบระบบด้านข้อมูลมาอย่างน้อย 5 ข้อ