เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสำนักงานอัตโนมัติสำหรับครูธุรกิจ
 บทนำ
 บทที่ 1
 บทที่ 2
 บทที่ 3
 บทที่ 4
 บทที่ 5
 บทที่ 6
 บทสรุป&แบบฝึกหัด
แนะนำรายวิชา
   ชื่อภาษาไทย
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสำนักงานอัตโนมัติสำหรับครูธุรกิจ
   ชื่อภาษาอังกฤษ Computer Technology in Office Automation
for Business Teacher
   รหัสวิชา 179431
   จำนวนหน่วยกิต (ภาคทฤษฏี) 2 หน่วยกิต
(ภาคปฏิบัติ) 1 หน่วยกิต
   กลุ่มผู้เรียน นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาอาชีวศึกษา สาขาวิชาธุรกิจศึกษา
   คณะ ศึกษาศาสตร์
   มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

     คำอธิบายรายวิชา

          เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้ในสำนักงานปัจจุบันการเลือกและการใช้อุปกรณ์
ทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานงานธุรการหรืองานสำนักงาน
ในระดับโรงเรียนการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเตรียมการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงระบบงาน
ในสำนักงานให้อยู่ในรูปแบบ สำนักงานอัตโนมัติ มีการศึกษานอกสถานท
ี่

     รายชื่อคณะผู้ผลิต

     1.คณะอาจารย์ที่ปรึกษา

           รำพึง เลิศพงศ์วิภูษณะ คุณวุฒิ ศษ.บ.(สุขศึกษา) และ วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     2. คณะผู้จัดทำ

          1. นางสาว ศิริวรรณ บุญมี                   นิสิตคณะศึกษาศาสตร์     สาขาูธุรกิจศึกษา
          2. นางสาว ชลาลัย กลิ่นบัวงาม             นิสิตคณะศึกษาศาสตร์     สาขาูธุรกิจศึกษา
          3. นางสาว ปิญรัตน์ วงศ์วิสุทธิรัตน์        นิสิตคณะศึกษาศาสตร์     สาขาูธุรกิจศึกษา

          เนื้อหาบทเรียน

               บทที่ 1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน
               บทที่ 2 ระบบงานด้านธุรกิจต่างๆ
               บทที่ 3 ขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
               บทที่ 4 การวิเคราะห์ระบบงาน
               บทที่ 5 การออกแบบระบบงาน
               บทที่ 6 นำเสนอผลงาน
               บทสรุปและแบบฝึกหัด


เอกสารอ้างอิง

จากหนังสือ

     - ฉันทวิท กุลไพศาล. การวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน. กรุงเทพฯ : อินฟอร์เมติก               บิซิเนสพับลิเคชั่น, [ม.ป.ป.]

     - รัชนี กัลยาวินัยและอัจฉรา ธาราอุไรกุล. การวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์               สมัยใหม่. กรุงเทพฯ : บริษัทการศึกษา, [254-?]

     - วิชุดา ไชยศิวามงคล. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ. พิมพ์ครั้งที่ 4. ขอนแก่น:               ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545

     - โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ.กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2544 

     - อำไพ พรประเสริฐสกุล. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ:               ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ,2543

     - Gary B. Shelly, Thomas J. Cashman and Harry J. Rosenblatt;               แปลและเรียบเรียงโดย กิตติมา เจริญหิรัญ.การวิเคราะห์
              และออกแบบระบบ. กรุงเทพฯ : ท้อป, 2546

จากเว็บไซต์


     - http://www.school.net.th/library/f-snet1.htm
     - http://web.riudon.ac.th/~onanong/02IS.pdf.
     - http://www.arc.dusit.ac.th/be/pdf/8/01.pdf.
     - http://www.lib.ru.ac.th/knowledge/pornweb/slidepdf/it105_6_12.pdf.
     - http://www.zomkid.com/powerpoint/teach_SA%20chater4.ppt.
     - http://203.146.17.98/yin/lesson_p.html
     - http://161.246.10.21/~ktkoson/Micro_Interfacing/System_Analysis.pdf.