เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสำนักงานอัตโนมัติสำหรับครูธุรกิจ
 บทนำ
 บทที่ 1
 บทที่ 2
 บทที่ 3
 บทที่ 4
 บทที่ 5
 บทที่ 6
 บทสรุป&แบบฝึกหัด
           ® แบบทดสอบอัตนัย
           ® แบบทดสอบปรนัย
บทสรุป

          ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสนใจและศึกษาเป็นอย่างมาก การที่จะรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ได้ดีนั้น ควรศึกษาตั้งแต่เรื่องประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการและการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ว่ามีความสามารถในการทำงานอย่างไร เพราะเทคโนโลยีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นประจำวันทุกวัน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ จากการที่เราใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ในการทำงานได้เพียงเครื่องเดียว เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าก็ทำให้เราสามารถเชื่อมต่อกันได้ด้วยระบบอินเตอร์เน็ต และคงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าอินเตอร์เน็ตไม่มีความสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตัวอย่างเช่น การหาข้อมูลต่าง ๆ จากที่เคยต้องค้นหาจากหนังสือหรือสื่อต่างๆ เราก็เปลี่ยนมาเป็นการค้นหาทางอินเตอร์เน็ตแทน อาจกล่าวได้ว่าข้อมูลในอินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งความรู้ขนาดใหญ่ (คลังความรู้, คลังข้อมูล) ก็ว่าได้

          จากประโยชน์อันมากมายของอินเตอร์เน็ตนั้น ทำให้มีการนำมาใช้งานในด้านต่าง ๆ มากขึ้นเป็นลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านธุรกิจ จะเห็นได้ว่าในปัจจุบัน ธุรกิจต่างๆ มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือด ธุรกิจใดที่มีการนำเอาระบบสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสให้บริษัทนั้นๆ ก้าวหน้าเร็วกว่าบริษัทคู่แข่งได้เป็นอย่างมาก การมีข้อมูลที่นำมาช่วยในการตัดสินใจ มีข้อมูลในการนำมาวางแผนดำเนินกิจการ มีข้อมูลในการติดตามผลการดำเนินงาน ดังนั้นเพื่อให้งานต่างๆ บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ เราต้องรู้จักการบริหารจัดการระบบที่เรามีให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตัวอย่างการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เช่น การขายสินค้า จากเดิมที่เป็นการขายแบบทางตรงคือผู้ขายนำเสนอสินค้าให้ลูกค้าแบบตัวต่อตัว ในปัจจุบันเราก็สามารถนำเสนอสินค้าและขายสินค้าทางระบบอินเตอร์เน็ตแทน ที่เราเรียกกันว่า ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) และการออกแบบผลิตภัณฑ์และการชักชวนลูกค้าให้ซื้อผลิตภัณฑ์ก็มีสีสันมากขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่ระบบธุรกิจเดิมเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบธุรกิจในรูปแบบใหม่โดยอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นั้น ผู้ดำเนินการจะต้องรู้จักกระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน (System analysis and system design) เพื่อให้งานที่ออกมาตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด มีความถูกต้องและรวดเร็วในการทำงาน ลดระยะเวลาในการพัฒนาระบบ และ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของระบบธุรกิจ

                และเพื่อฝึกทักษะของผู้เรียน ผู้จัดทำได้ทำแบบทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่ได้เรียนมาแล้ว ซึ่งมีทั้งแบบอัตนัยและปรนัย เพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัด แต่ถ้าสามารถตอบคำถามได้ทั้งสองแบบ ถือได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาเป็นอย่างดี