เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสำนักงานอัตโนมัติสำหรับครูธุรกิจ
 บทนำ
 บทที่ 1
 บทที่ 2
 บทที่ 3
 บทที่ 4
 บทที่ 5
 บทที่ 6
 บทสรุป&แบบฝึกหัด

นำเสนอผลงาน

        ในบทนี้จะเป็นการนำเสนอผลงานที่ได้จัดทำขึ้นเมื่อการเรียนการสอนได้จบลง
ในแต่ละเทอม โดยเป็นตัวอย่างของการนำเสนองานทั้งหมด 5 ตัวอย่าง ดังนี้
          1. ระบบเบิก-จ่าย, ยืม-คืน วัสดุอุปกรณ์
จัดทำโดย นางสาวประภารัตน์ โชติกกูล

          2. โครงการการจัดการระบบสินค้าคงคลังอัตโนมัติ
จัดทำโดย นางสาวธนพร นริสาร

          3. การจัดการสำนักงานอัตโนมัติ “ระบบสต็อกหนังสือ & ระบบเข้า – ออกของหนังสือ ร้านหนังสือน้องเอิร์ธ” จัดทำโดย นางสาวพรพิศ จองจิตพิศุทธิ์
          4. ระบบงานขายสินค้าแก่พนักงาน
จัดทำโดย นางสาวชลาลัย กลิ่นบัวงาม

          5. ระบบการยืม-คืนทัศนูปกรณ์
จัดทำโดย นางสาวศิริวรรณ บุญมี

          6. ระบบการต่ออายุใบอนุญาต
จัดทำโดย นางสาวกิตติพร คงอุดม

          7. โครงการ “ปรับระบบ ครบวงจร”
จัดทำโดย นางสาวหทัยรัตน์ แซ่ลิ้ม

          8. ระบบการบันทึกรายชื่อผู้เข้าพักและเก็บค่าห้องพัก &
ระบบการเก็บค่าอาหาร  จัดทำโดย นางสาวกิติยาพร พินเดช

          9. ระบบสมาชิกและระบบการยืม – คืนหนังสือร้านน้องเอิร์ธ
จัดทำโดย นางสาวอุดมลักษณ์ สุวรรณ

        
                    ซึ่งการที่จัดให้รายวิชานี้มีการนำเสนอผลงานขึ้นมาเพื่อเพิ่มความเข้าใจ
ให้กับผู้เรียนโดยการให้ผู้เรียนไปทำการศึกษาองค์กรธุรกิจที่มีความต้องการ
ในการพัฒนาระบบการทำงานแบบเดิมที่ยังไม่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่เพียงพอ
มาจัดทำการวิเคราะห์และออกแบบระบบขึ้นมาเพื่อทำให้องค์กรมีระบบการทำงานแบบใหม่
ที่ให้ทั้งความสะดวกสบายและประหยัดเวลา ต้นทุนในการดำเนินงาน ทั้งนี้การจัดทำงาน
โครงการต่าง ๆ นอกจากจะได้รับความรู้ในการเรียนวิชานี้แล้ว ยังได้รับประโยชน์เพิ่มเติม
ในเรื่องการศึกษาระบบธุรกิจอีกด้วย