เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสำนักงานอัตโนมัติสำหรับครูธุรกิจ
 บทนำ
 บทที่ 1
 บทที่ 2
 บทที่ 3
 บทที่ 4
 บทที่ 5
     © การออกแบบระบบงาน
     © ภาพรวมการออกแบบระบบ
     © แนวทางการออกแบบระบบ
     © การออกแบบอินพุท&เอาท์พุท
          การออกแบบอินพุท
          ± การสร้างแบบฟอร์มเอกสาร
          ± การควบคุมข้อมูลเข้า
          ± ออกแบบหน้าจอภาพ
          ± เมนู
          การออกแบบเอาท์พุท
     © การออกแบบ
 บทที่ 6
 บทสรุป&แบบฝึกหัด

การออกแบบส่วนเข้าข้อมูล(Input Design)

          - เป็นขั้นตอนแรกในการเตรียมข้อมูลเพื่อป้อนให้กับระบบ
          - เริ่มต้นเขียนด้วยแบบฟอร์ม จอภาพที่แสดงผลจะมีอยู่ 25 แถว 80 คอลัมน์

          วัตถุประสงค์หลักของการออกแบบข้อมูลเข้ามี 6 ข้อ คือ

               1. เลือกวิธีการนำเข้าและป้อนข้อมูลเข้าที่เหมาะสม
               2. ลดปริมาณข้อมูลเข้า
               3. ออกแบบหน้าจอป้อนข้อมูลที่สวยงามน่าสนใจ
               4. ใช้การตรวจสอบความถูกต้อง ช่วยลดความผิดพลาดของข้อมูลเข้า
               5. ออกแบบอิงตามเอกสารต้นฉบับที่ต้องการ
               6. ใช้การควบคุมสำหรับการนำข้อมูลเข้าที่มีประสิทธิภาพ

          เทคโนโลยีการนำข้อมูลเข้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีเทคนิคและ
อุปกรณ์รับเข้า ดังแสดงในรูปที่ 5-10 ธุรกิจใช้เทคโนโลยีในการเร่งกระบวนการป้อนข้อมูล
ลดต้นทุน และจับข้อมูลในรูปแบบใหม่ เช่น ลายเซ็นดิจิตอล เป็นต้น
รูปที่ 5-10 อุปกรณ์นำเข้าข้อมูลประเภทต่าง ๆ

          ไม่ว่าจะใช้วิธีการใดในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศ คุณภาพของเอ้าท์พุทต้องมีคุณภาพดีเท่ากับอินพุท เป็นที่คุ้นเคยกันดีของผู้มีอาชีพทางด้านไอที ผู้ซึ่งทราบดีว่าเวลาที่จะ
หลีกเลี่ยงปัญหาได้ดีที่สุด คือ การป้อนข้อมูลนั่นเองวัตถุประสงค์หลักของการออกแบบอินพุท
คือ การทำให้แน่ใจในคุณภาพ ความถูกต้อง และถูกกาลเวลา