เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสำนักงานอัตโนมัติสำหรับครูธุรกิจ
 บทนำ
 บทที่ 1
 บทที่ 2
 บทที่ 3
 บทที่ 4
 บทที่ 5
     © การออกแบบระบบงาน
     © ภาพรวมการออกแบบระบบ
     © แนวทางการออกแบบระบบ
     © การออกแบบอินพุท&เอาท์พุท
          การออกแบบอินพุท
          การออกแบบเอาท์พุท
     © การออกแบบ
 บทที่ 6
 บทสรุป&แบบฝึกหัด

การออกแบบรูปแบบอินพุทและเอาท์พุท
(Designing System Inputs and Outputs)

          เมื่อนักวิเคราะห์ระบบสร้างผังงานโครงสร้างแล้ว ต่อจากนั้นก็จะต้องออกแบบรูปแบบของอินพุทและเอาท์พุทด้วยเช่นเดียวกัน รูปแบบของการแสดงข้อมูลบนจอควรจะออกแบบฟอร์ม
ของจอภาพ ซึ่งควรที่จะให้ง่ายต่อการใช้งาน สำหรับรายงานนั้นควรจะออกแบบรูปแบบรายงาน
บนฟอร์มของรายงาน (Printer Spacing Chart) ซึ่งในทำนองเดียวกัน ผลลัพธ์จากการรายงาน
ควรจะง่ายต่อการทำความเข้าใจ


          นักวิเคราะห์ระบบจะต้องออกแบบฟอร์มสำหรับป้อนข้อมูล (Source Document) ด้วย
แบบฟอร์มนี้จะใช้ในการกรอกข้อมูลแล้วจึงป้อนเข้าสู่ระบบในภายหลัง หลักการออกแบบรูปแบบอินพุทก็ควรให้ง่ายต่อผู้ใช้ที่จะกรอกข้อมูลและง่ายต่อพนักงานป้อนข้อมูลที่จะป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วย

          การออกแบบส่วนแสดงผลจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ
               1. การออกแบบอินพุท
               2. การออกแบบเอาท์พุท