เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสำนักงานอัตโนมัติสำหรับครูธุรกิจ
 บทนำ
 บทที่ 1
 บทที่ 2
 บทที่ 3
 บทที่ 4
 บทที่ 5
     © การออกแบบระบบงาน
     © ภาพรวมการออกแบบระบบ
     © แนวทางการออกแบบระบบ
     © การออกแบบอินพุท&เอาท์พุท
     © การออกแบบ
 บทที่ 6
 บทสรุป&แบบฝึกหัด

แนวทางสำหรับการออกแบบระบบ

           จุดมุ่งหมายในการออกแบบระบบนั้นจะต้องคำนึงถึงเรื่องความน่าเชื่อถือ ผลกระทบและ
การบำรุงรักษาระบบ ในด้านความน่าเชื่อถือนั้นจะเป็นการคำนึงถึงเรื่องความผิดพลาดของระบบ
ไม่ว่าจะเป็นส่วนการเข้าข้อมูล (Input) การประมวลผล (Process) ฮาร์ดแวร์ (hardware) หรือ บุคลากรระบบ หนทางหนึ่งที่จะทำให้เกิดความเชื่อถือรูป 5-2 เคล็ดลับในการออกแบบระบบ

          ในระบบก็คือการป้องกันความผิดพลาดทั้งหมดที่อาจมีโอกาสเกิดขึ้น ซึ่งในการป้องกัน
ความผิดพลาดนี้ จะต้องมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงและจะต้องมีความสลับซับซ้อนในการป้องกัน
ความผิดพลาดในทุกรูปแบบ ซึ่งยังไม่มีระบบคอมพิวเตอร์ใดเลยที่สามารถป้องกันความผิดพลาด
ได้อย่างสมบูรณ์ และเมื่อเกิดความผิดพลาด นั้นจะต้องมีการเตรียมการแก้ไขข้อมูลให้กับระบบด้วย
ในกรณีที่ไม่สามารถป้องกันความผิดพลาดได้ในด้านผลกระทบจะเป็นในแง่ของความต้องการ
ให้ระบบเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ โดยจะต้องคำนึงถึงข้อจำกัดต่าง ๆ ซึ่งจุดหลักก็คือ
จะต้องทำให้ระบบที่ออกแบบมานั้นเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้และใช้ได้จริง ในด้านการบำรุงรักษาระบบ
จะต้องคำนึงถึงการดูแลระบบให้สามารถดูแลระบบได้ง่าย และมีความยืดหยุ่น เมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขนั่นคือให้สามารถเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของผู้ใช้ได้ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีก็สามารถบำรุงรักษาระบบนั้นได้สะดวก

          เคล็ดลับในการออกแบบระบบ

          เคล็ดลับต่อไปนี้จะช่วยในการออกแบบในเรื่องของผลกระทบ ความน่าเชื่อถือ
และการบำรุงรักษาระบบ สารสนเทศเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน ซึ่งจะต้องให้ความสำคัญ
แก่ผู้ใช้ระบบเป็นอันดับแรก เนื่องจากผู้ใช้ จะต้องใช้ระบบโดยตรงและจะมีผลอย่างมาก
กับระบบ แล้วจะพิจารณาในเรื่องของข้อมูล และการประมวลผล ตามลำดับดังต่อไปนี้

           พิจารณาด้านผู้ใช้ระบบ
          - พิจารณาอย่างระมัดระวังในจุดที่ผู้ใช้จะต้องติดต่อกับระบบ ในขั้นตอนการนำเข้า
ข้อมูล(Input) ควรจะมีเอกสารประกอบในการใช้ระบบที่ดี ง่าย ต่อเนื่อง และเป็นธรรมชาติ
ในการใช้ และจะต้องมีในส่วนของความถูกต้องของข้อมูลในการอนุญาตให้มีการเข้าไปแก้ไข
ข้อมูลในกรณีที่เกิดการผิดพลาดของข้อมูล ส่วนทางด้านการแสดงผล (Output) จะต้องมี
ส่วนจูงใจ โดยจะต้องแสดงผลออกมาให้เข้าใจได้ง่ายและนำเสนอรายละเอียดได้
อย่างเหมาะสมเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ การติดต่อกับผู้ใช้ จะต้องเป็นไป
ตามความต้องการของผู้ใช้ และยอมรับผลตอบสนองชัดเจนและมีคู่มือประกอบที่ดี


          - มีการเตรียมการล่วงหน้าให้แก่ผู้ใช้ เช่น รหัสตัวแรกของพนักงานเก็บในแฟ้มพนักงาน
ซึ่งจะตรวจสอบว่าเป็นได้เพียง 2 ตัว คือ F หมายถึง ทำงานเต็มเวลา (Full time) และ P คือ
ทำงานล่วงเวลา (Part time) โดยจะพิมพ์ออกมาในรายงาน ซึ่งจะเรียกข้อมูลนี้ว่าข้อมูลคงที่
(hard coded) เมื่อใส่ค่านี้ลงไปในโปรแกรม แต่เมื่อบริษัทนั้นมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงการทำงานโดยมีการแบ่งงานให้พนักงานทำซึ่งก็คือมีรหัส S เกิดขึ้น
คือ S จะแทนการแบ่งงาน (Semi Time) ซึ่งจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ดังนั้นจึงควร
มีการเตรียมการล่วงหน้าในเรื่องนี้เป็นต้น

          พิจารณาด้านข้อมูล

          - ผู้ใช้ระบบมีโอกาสที่จะเข้าไปปรับแก้ข้อมูลเมื่อไร หรือที่ใดก็ตามเพื่อให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เพราะถ้าหากข้อมูลนั้นไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วจะทำให้เกิดความสูญเสียหรือความผิดพลาด
ของข้อมูลได้ จึงต้องมีการเตรียมการในเรื่องการปรับแก้ข้อมูลให้ทันต่อการใช้
          - ข้อมูลควรถูกตรวจสอบทุกครั้งก่อนมีการป้อนข้อมูลเข้าระบบ
          - ข้อมูลนั้นควรมีการป้อนเข้าอย่างอัตโนมัติให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อลดความ
ผิดพลาดในการเข้าข้อมูล (Input)
          - ในการติดต่อกับข้อมูลในระบบควรมีการควบคุม และทุกครั้งที่มีการเข้าไปเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญควรจะมีการรายงานทุกครั้ง รวมทั้งกรณีในการแสดงผลที่สำคัญด้วย
          - ข้อมูลควรมีการใส่เข้าไปในระบบเพียงครั้งเดียว
          - พยายามหลีกเลี่ยงข้อมูลที่จะเกิดการซ้ำซ้อนในการจัดเก็บ


          พิจารณาการประมวลผล
          - จะต้องให้การประมวลผลนั้นชัดเจนไม่ซับซ้อน
          - สร้างโมดุลอิสระในการปฏิบัติงานในแต่ละฟังก์ชั่น ซึ่งโมดุลนั้นจะง่ายต่อการเข้าใจ
ง่ายต่อการเขียน การดำเนินงาน และการบำรุงรักษา โมดุลที่อิสระจะทำให้ระบบนั้นมีความยืดหยุ่น
ในการปรับปรุงหรือขยายระบบซึ่งจะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง การสร้างโมดุลอิสระนั้นยังทำให้การทดสอบระบบ รวมทั้งการทำเอกสารประกอบเป็นไปได้สะดวก (รัชนี กัลยาวินัยและอัจฉรา ธาราอุไรกุล
254-?: (9-1)-(9-6))