เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสำนักงานอัตโนมัติสำหรับครูธุรกิจ
 บทนำ
 บทที่ 1
 บทที่ 2
 บทที่ 3
 บทที่ 4
 บทที่ 5
     © การออกแบบระบบงาน
     © ภาพรวมการออกแบบระบบ
     © แนวทางการออกแบบระบบ
     © การออกแบบอินพุท&เอาท์พุท
     © การออกแบบ
 บทที่ 6
 บทสรุป&แบบฝึกหัด

ภาพรวมการออกแบบระบบ

          การออกแบบทางตรรกศาสตร์ (Logical Design) และทางกายภาพ (Physical Design)

          การออกแบบทางตรรกศาสตร์ จะหมายถึงการออกแบบในส่วนของการวิเคราะห์ระบบ โดยแบ่งเป็นการออกแบบในส่วนของแผนภาพการไหลของข้อมูล ส่วนของการอธิบายการประมวลผล และส่วนของพจนานุกรมข้อมูล ซึ่งยังเป็นลักษณะของการออกแบบที่มีในจินตนาการเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ในส่วนของ
แผนภาพการไหลจะมีการประมวลผลเพื่อออกรายงานการซื้อสินค้า โดยรายงานนั้นจะต้องเรียงตามลำดับ
รหัสลูกค้า เป็นต้น ซึ่งในการออกแบบทางตรรกศาสตร์นั้นจะสมบูรณ์ได้ในช่วงการวิเคราะห์ระบบนั่นเอง


          การออกแบบทางกายภาพ จะหมายถึงการออกแบบขั้นตอนต่าง ๆ ให้ได้ตามที่ออกแบบทางตรรกศาสตร์ โดยจะได้ในรูปของการปฏิบัติจริงนั่นคือ ในการออกแบบทางตรรกศาสตร์ซึ่งได้จากการวิเคราะห์มานั้นต้องการรายงานการซื้อสินค้า โดยรายงานนั้นจะต้องเรียงตามลำดับรหัสลูกค้า เป็นต้น การออกแบบ
ทางกายภาพ จะสนใจว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร ให้เป็นไปตามการออกแบบทางตรรกศาสตร์ นั่นคือ ในการออกแบบทางกายภาพ จะออกแบบในการใส่ข้อมูลและการเก็บข้อมูล การจัดเรียงลำดับข้อมูล เพื่อให้ได้รายงานการซื้อสินค้า ซึ่งเรียงตามลำดับรหัสลูกค้า


          จากรูปที่ 5-1 ลักษณะระบบสารสนเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลดิบ (data),
ส่วนจัดเก็บข้อมูล (data stores) บุคลากรระบบ (people), ขั้นตอนระบบ (procedures),
ฮาร์ดแวร์ (hardware), ซอฟท์แวร์ (software), และข้อมูลสารสนเทศ (Information) ซึ่งจะเห็นได้ว่า
ส่วนประกอบต่าง ๆ เหล่านี้จะสัมพันธ์กัน ดังนั้นส่วนแรกที่จะออกแบบ คือ การออกแบบตรรกศาสตร์ แล้วจึงเริ่มออกแบบทางกายภาพในแต่ละส่วนประกอบนั้น ซึ่งจะต้องนำเอกสารต่าง ๆ ที่แสดงถึงความต้องการ
ของผู้ใช้ระบบที่ได้มาจากการวิเคราะห์ระบบขั้นสุดท้ายมาใช้ เพื่อนำมากำหนดในการออกแบบทางกายภาพ
ซึ่งจะต้องออกแบบส่วนแสดงผลก่อน (Output Design) เพราะจะมีผลกับการออกแบบในส่วนการเข้าข้อมูล (Input Design) แล้วค่อยออกแบบส่วนจัดเก็บข้อมูล (data store) คือแฟ้มข้อมูล และฐานข้อมูล (files and database) ขั้นตอนของการประมวลผล (system processing) และ การออกแบบทางซอฟท์แวร์ (software Design) ตามลำดับ ซึ่งในการออกแบบในแต่ละส่วนจะต้องสัมพันธ์กันด้วย และขั้นตอนสุดท้ายของการ
ออกแบบระบบ คือ การทำรายงานและการนำเสนอผลของการออกแบบ


รูปที่ 5-1 ลักษณะระบบสารสนเทศ