เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสำนักงานอัตโนมัติสำหรับครูธุรกิจ
 บทนำ
 บทที่ 1
 บทที่ 2
 บทที่ 3
 บทที่ 4
 บทที่ 5
     © การออกแบบระบบงาน
     © ภาพรวมการออกแบบระบบ
     © แนวทางการออกแบบระบบ
     © การออกแบบอินพุท&เอาท์พุท
     © การออกแบบ
 บทที่ 6
 บทสรุป&แบบฝึกหัด

การออกแบบระบบงาน

          การออกแบบระบบงานนั้น เป็นช่วงที่ต่อเนื่องมาจากการวิเคราะห์ระบบ
ซึ่งในขั้นตอนของการวิเคราะห์ระบบจะต้องกำหนดขอบเขตความต้องการของผู้ใช้ระบบ
ให้ชัดเจน รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณงานในระบบด้วย


          วัตถุประสงค์ของการออกแบบระบบงาน

          สำหรับความต้องการขององค์กรต่าง ๆ นั้น จะถูกวิเคราะห์และถูกเขียนออกมา
เป็นรายละเอียดต่างๆ (Specifications) ของระบบ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการออกแบบระบบงาน
มีดังนี้

               ๏ เพื่อเขียนรายละเอียดของตัวแบบเชิงตรรกะภาพ (Specify logical design elements) ในระบบใหม่ โดยอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะของระบบสารสนเทศ
ไว้ด้วย ได้แก่ข้อมูลนำเข้า รายงาน แฟ้มข้อมูลและการประมวลผล
               ๏ สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในระบบงาน (Support business activities)
นั่นคือผลของการใช้ระบบงาน จะต้องช่วยการดำเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
               ๏ ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ระบบงาน (meet user requirements)
               ๏ ง่ายต่อการใช้งาน (easy to use) คือสะดวกสบายในทางกายภาพ และใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
               ๏ จัดหารายละเอียดของ software (provide software specifications)
               ๏ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานของการออกแบบระบบ (conform to design standards)