เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสำนักงานอัตโนมัติสำหรับครูธุรกิจ
 บทนำ
 บทที่ 1
 บทที่ 2
 บทที่ 3
 บทที่ 4
     © การวิเคราะห์ระบบงาน
     © เทคนิคการค้นหา
     © การใช้แผนภาพการไหล
     © สัญลักษณ์สร้างแผนภาพ
     © วิธีการเขียนแผนผัง
     © แผนภาพระดับสูงสุด
     © ลักษณะแผนภาพการไหล
     © วิธีสร้าง DFD
 บทที่ 5
 บทที่ 6
 บทสรุป&แบบฝึกหัด

แผนภาพระดับสูงสุด (Context Diagrams)

         ลักษณะแผนภาพการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) ที่ดีมีคุณสมบัติดังนี้คือ
          1. แผนภาพการไหลของข้อมูลระดับสูงสุด (Context Diagram) ที่ดีนั้นควรที่จะต้องเขียนให้ครอบคุลมระบบให้อยู่ใน 1 หน้ากระดาษ
          2. แผนภาพการไหลของข้อมูลระดับสูงสุด (Context Diagram) ที่ดีนั้นชื่อของการประมวลผล (Process) ควรเป็นชื่อระบบสารสนเทศนั้น
          3. แผนภาพการไหลของข้อมูลระดับสูงสุด (Context Diagram) ที่ดีนั้นชื่อที่เขียนกำกับสัญลักษณ์ต่าง ๆ จะต้องเขียนโดยไม่ใช้ชื่อซ้ำกัน ถ้าสัญลักษณ์นั้นแทนสิ่งที่ต่างกัน
          4. แผนภาพการไหลของข้อมูลระดับสูงสุด (Context Diagram) ที่ดีนั้นควรพยายามหลีกเลี่ยงเส้นที่จะต้องเขียนคร่อมเส้นกัน
          5. แผนภาพการไหลของข้อมูลระดับสูงสุด (Context Diagram) ที่ดีนั้นในการเขียนชื่อย่อ จะต้องเขียนโดยบันทึกความหมายของตัวย่อนั้นในพจนานุกรมข้อมูล (data dictionary) ด้วย


          พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
          แผนภาพกระแสข้อมูลใช้บรรยายภาพรวมของระบบ โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโปรเซสและข้อมูล แต่ไม่ได้แสดงถึงรายละเอียดของข้อมูลว่ามีอะไรบ้าง พจนานุกรมข้อมูลจะแสดงถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของข้อมูลที่ใช้งานในระบบ ซึ่งประกอบไปด้วย Relation, Aliases name, Data Description, Attribute, Primary Key, Foreign Key รวมทั้งโครงสร้างข้อมูลต่าง ๆ ว่าเป็นรูปแบบข้อมูลชนิดใด มีความกว้างเท่าไร และดัชนีในการจัดเรียงข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการอ้างอิงในขั้นตอนของการเขียนโปรแกรมต่อไป