เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสำนักงานอัตโนมัติสำหรับครูธุรกิจ
 บทนำ
 บทที่ 1
 บทที่ 2
 บทที่ 3
 บทที่ 4
     © การวิเคราะห์ระบบงาน
     © เทคนิคการค้นหา
     © การใช้แผนภาพการไหล
     © สัญลักษณ์สร้างแผนภาพ
      - สัญลักษณ์กระบวนการ
      - สัญลักษณ์การส่งผ่านข้อมูล
      - สัญลักษณ์หน่วยเก็บข้อมูล
      - สัญลักษณ์สิ่งที่เกี่ยวข้องกับระบบ
     © วิธีการเขียนแผนผัง
     © แผนภาพระดับสูงสุด
     © ลักษณะแผนภาพการไหล
     © วิธีสร้าง DFD
 บทที่ 5
 บทที่ 6
 บทสรุป&แบบฝึกหัด

สัญลักษณ์สร้างแผนภาพกระแสข้อมูล

          สัญลักษณ์สร้างแผนภาพกระแสข้อมูล (DFD Symbols: DFDs) ที่นิยมใช้เป็นของ
จีนีแอนด์ ซาร์สัน (Gene and Sarson) และยัวร์ดอน (Yourdon) ประกอบด้วยสัญลักษณ์
4 ตัว กำกับด้วยอักษรตัวใหญ่ทั้งหมด ตัวอย่างของทั้งสองรูปแบบตามรูปที่ 4-4 อันได้แก่รูปที่ 4-4 ตัวอย่างของสัญลักษณ์แผนภาพกระแสข้อมูล ทั้งของจีนีแอนด์ซาร์สันและยัวร์ดอน