เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสำนักงานอัตโนมัติสำหรับครูธุรกิจ
 บทนำ
 บทที่ 1
 บทที่ 2
 บทที่ 3
 บทที่ 4
     © การวิเคราะห์ระบบงาน
     © เทคนิคการค้นหา
     © การใช้แผนภาพการไหล
     © สัญลักษณ์สร้างแผนภาพ
     © วิธีการเขียนแผนผัง
     © แผนภาพระดับสูงสุด
     © ลักษณะแผนภาพการไหล
     © วิธีสร้าง DFD
 บทที่ 5
 บทที่ 6
 บทสรุป&แบบฝึกหัด

การวิเคราะห์ระบบงาน  

          ขั้นตอนวิเคราะห์ จะเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ระบบงานเดิมที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน เพื่อจะได้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานปัจจุบัน และทำการสร้างแบบจำลองเชิงตรรก (Logical Model) ใหม่ซึ่งเป็นแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD)
ที่แสดงถึงกระบวนการ (Process) และข้อมูล (Data) ที่เกี่ยวข้องภายในระบบ รวมทั้งแบบจำลองข้อมูล (Data Model) ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี้ (Entity) ต่าง ๆ
ในระบบ

      


          โดยในส่วน การวิเคราะห์ระบบงานเดิมที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันมีสิ่งที่จะต้องทำ 4 ประการ คือ

               ๏ ศึกษาความต้องการของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานหรือความต้องการระบบ (System requirements)
               ๏ ศึกษาการทำงานของระบบปัจจุบัน (existing system study)
               ๏ จำแนกปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบปัจจุบัน (problem identification)
               ๏ พัฒนาเค้าโครงของระบบงานใหม่ (new system idea and concept)

          การศึกษาความต้องการ ของผู้ใช้ และผู้ปฏิบัติงานเป็นเรื่องที่จำเป็นอันดับแรก ในการพัฒนาระบบนั้นเราจะต้องกำหนดความต้องการของผู้ใช้ในเรื่องต่อไปนี้

               1. ต้องค้นหาว่าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต้องการให้ระบบทำงานในลักษณะใด
               2. ในด้านสมรรถนะของระบบ ต้องค้นหาว่าผู้ใช้ต้องการจะให้ระบบทำงานได้มาก น้อยเพียงไร เช่นการค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูล ผู้ใช้ต้องการให้ระบบสามารถค้นหาข้อมูลได้ภายในเวลาเท่าใด หรือต้องการให้ระบบทำอะไรได้บ้าง
               3. ความต้องการเชิงสารสนเทศ ต้องทราบว่าผู้บริหาร หรือผู้ใช้ ต้องการข้อมูลและ สารสนเทศด้านใดบ้าง