เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสำนักงานอัตโนมัติสำหรับครูธุรกิจ
 บทนำ
 บทที่ 1
 บทที่ 2
 บทที่ 3
     © ขั้นตอน
     © วิเคราะห์&ออกแบบระบบ
     © นักวิเคราะห์ระบบ
     © ทีมงานพัฒนาระบบ
     © วงจรการพัฒนาระบบ
          เข้าใจปัญหา
          - ศึกษาความเป็นไปได้
          - วิเคราะห์
          - ออกแบบ
          - พัฒนา
          - ทดสอบและติดตั้ง
          - บำรุงรักษา
 บทที่ 4
 บทที่ 5
 บทที่ 6
 บทสรุป&แบบฝึกหัด

วงจรการพัฒนาระบบ Systems Development Life Cycle

ขั้นตอนที่ 7 : บำรุงรักษา (Maintenance)

         การบำรุงรักษาได้แก่ การแก้ไขโปรแกรมหลังจากใช้งานแล้ว สาเหตุที่ต้องแก้ไขระบบ
ส่วนใหญ่มี 2 ข้อคือ 1. มีปัญหาในโปรแกรม (Bug) และ 2. ธุรกิจเปลี่ยนไป จากสถิติ
ของระบบที่พัฒนาแล้วทั้งหมดประมาณ 40% ของค่าช้าจ่ายในการแก้ไขโปรแกรม เนื่องจาก
มี “Bug” ดังนั้น นักวิเคราะห์ระบบควรให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษา ซึ่งปกติจะคิดว่า
ไม่มีความสำคัญมากนัก


         เมื่อธุรกิจขยายตัวมากขึ้น ความต้องการของระบบอาจจะเพิ่มมากขึ้น เช่น
ต้องการรายงานเพิ่มขึ้นระบบที่ดีควรจะแก้ไขเพิ่มเติมสิ่งที่ต้องการได้ การบำรุงรักษาระบบ
ควรจะอยู่ภายใต้การดูแลของนักวิเคราะห์ระบบ เมื่อผู้บริหารต้องการแก้ไขส่วนใด
นักวิเคราะห์ระบบต้องเตรียมแผนภาพต่าง ๆ และศึกษาผลกระทบต่อระบบ และ
ให้ผู้บริหารตัดสินใจว่าต่อไปควรจะแก้ไขหรือไม่         สรุปขั้นตอนบำรุงรักษา

              • อาจมีข้อผิดพลาดบางอย่างที่เพิ่งค้นพบ ต้องรีบแก้ไขโปรแกรมให้ถูกต้องโดยด่วน
              • ในบางครั้งอาจมีการเพิ่มโมดูลหรืออุปกรณ์บางอย่าง
              • การบำรุงรักษา หมายความรวมถึงการบำรุงรักษาทั้งด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์
(System Maintenance and Software Maintenance)