เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสำนักงานอัตโนมัติสำหรับครูธุรกิจ
 บทนำ
 บทที่ 1
 บทที่ 2
 บทที่ 3
     © ขั้นตอน
     © วิเคราะห์&ออกแบบระบบ
     © นักวิเคราะห์ระบบ
     © ทีมงานพัฒนาระบบ
     © วงจรการพัฒนาระบบ
          เข้าใจปัญหา
          - ศึกษาความเป็นไปได้
          - วิเคราะห์
          - ออกแบบ
          - พัฒนา
          - ทดสอบและติดตั้ง
          - บำรุงรักษา
 บทที่ 4
 บทที่ 5
 บทที่ 6
 บทสรุป&แบบฝึกหัด

วงจรการพัฒนาระบบ Systems Development Life Cycle

             เพื่อให้นักวิเคราะห์และทีมงานพัฒนาระบบทำงานได้อย่างคล่องตัวมีลำดับขั้น
และเป้าหมายที่แน่นอน นักวิเคราะห์ระบบควรจะทราบถึงว่า ระบบสารสนเทศนั้นพัฒนาขึ้นมาอย่างไร มีขั้นตอนอย่างไร นั่นก็คือนักวิเคราะห์ต้องรู้ว่าวงจรการพัฒนาระบบคืออะไร ดังนี้

          วงจรการพัฒนาระบบ Systems Development Life Cycle
เป็นวงจรที่แสดงถึงกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่ต้นจนเสร็จเป็นระบบงานที่ใช้ได้ ซึ่ง
นักวิเคราะห์ระบบต้องทำความเข้าใจว่าในแต่ละขั้นตอนทำอะไรและทำอย่างไรโดยมีอยู่ 7 ขั้นตอนด้วยกันคือ

          1. เข้าใจปัญหา (Problem Recognition)
          2. ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)
          3. วิเคราะห์ (Analysis)
          4. ออกแบบ (Design)
          5. พัฒนา (Development)
          6. ทดสอบและติดตั้ง (Implementation and Testing)
          7. บำรุงรักษา (Maintenance)