เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสำนักงานอัตโนมัติสำหรับครูธุรกิจ
 บทนำ
 บทที่ 1
 บทที่ 2
 บทที่ 3
     © ขั้นตอน
     © วิเคราะห์&ออกแบบระบบ
     © นักวิเคราะห์ระบบ
     © ทีมงานพัฒนาระบบ
     © วงจรการพัฒนาระบบ
 บทที่ 4
 บทที่ 5
 บทที่ 6
 บทสรุป&แบบฝึกหัด

ทีมงานพัฒนาระบบ

        ลักษณะของทีมงานพัฒนาระบบ จะไม่มีกฎเกณฑ์ที่สามารถจะระบุ ได้ตายตัว และชัดเจน ตัวอย่างเช่น การพัฒนาระบบงานขนาดเล็ก โปรแกรมเมอร์ที่มีประสบการณ์ อาจเป็นบุคคลเพียงคนเดียว ที่ดำเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย แต่ทั้งนี้ทีมงานพัฒนาระบบนั้นจะขึ้นอยู่กับขนาดของระบบงาน และรูปแบบองค์การเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เกี่ยวข้องกับทีมงานพัฒนาระบบสามารถแจงเป็นกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ที่สำคัญได้ ดังต่อไปนี้


          1. คณะกรรมการดำเนินงาน จะทำการวางนโยบาย และกำหนดแนวทาง กฎเกณฑ์ ต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

          2. ผู้จัดการระบบสารสนเทศ (Project Manager) เป็นผู้ควบคุมระดับปฏิบัติการ ให้ดำเนินการตามแผนของโครงการ

          3. นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) คือ ผู้ที่ทำการวิเคราะห์และ ออกแบบระบบงาน


          4. โปรแกรมเมอร์ (Programmer) คือ ผู้ที่ทำการเขียนโปรแกรมตามที่
นักวิเคราะห์ระบบออกแบบ

          5. วิศวกรระบบ (System Engineer) คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์ การสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

          6. ผู้สนับสนุนฝ่ายเทคนิค (Technical Support) คือ ผู้ที่ช่วยสนับสนุนในด้าน เทคนิคต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นสายงานหนึ่งของฝ่ายวิศวกรระบบ

          7. เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล คือ ผู้ที่ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ          8. ผู้ใช้งาน (End User) คือ ผู้ที่ใช้งานระบบ (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ 2544 : 25)