เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสำนักงานอัตโนมัติสำหรับครูธุรกิจ
 บทนำ
 บทที่ 1
 บทที่ 2
 บทที่ 3
     © ขั้นตอน
     © วิเคราะห์&ออกแบบระบบ
     © นักวิเคราะห์ระบบ
     © ทีมงานพัฒนาระบบ
     © วงจรการพัฒนาระบบ
 บทที่ 4
 บทที่ 5
 บทที่ 6
 บทสรุป&แบบฝึกหัด

นักวิเคราะห์ระบบ (Systems Analyst: SA)  

นักวิเคราะห์ระบบ (Systems Analyst: SA) คือ


          • ผู้ที่ทำหน้าที่ศึกษาปัญหาและความต้องการขององค์กรในการกำหนดบุคคล (People) ข้อมูล (Data) การประมวลผล (Process) การสื่อสาร (Communication) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ว่าจะจัดการหรือปรับปรุงอย่างไร
เพื่อสามารถพัฒนาระบบธุรกิจไปสู่ความสำเร็จได้

          • บุคคลที่มีหน้าที่วิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยศึกษาปัญหา รวบรวมความต้องการ
ของระบบ วิเคราะห์ระบบงานธุรกิจ ตรวจสอบว่าจะนำระบบสารสนเทศมาใช้หรือไม่ หรือควร ปรับปรุงระบบเดิมเขียนข้อกำหนดและรายละเอียด(Specification) ของระบบใหม่ เลือกฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ใดที่เหมาะสมกับองค์กร มีการวิเคราะห์ต้นทุนว่าคุ้มกับการ ที่จะลงทุนเปลี่ยนระบบใหม่หรือไม่ หรือมีทางใดที่จะช่วยให้ระบบสามารถสนับสนุน ความต้องการองค์กรได้เป็นอย่างดี


          บทบาทหน้าที่ของ นักวิเคราะห์ระบบ (Systems Analyst: SA)

          - นักวิเคราะห์ระบบจะเหมือนกับเป็นที่ปรึกษา บุคคลที่จะทำหน้าที่นี้ได้ดีควรเป็นบุคคลในองค์กรเพราะจะรู้ถึงลักษณะขององค์กรได้ดี
เนื่องจากจะรู้โดยละเอียดว่า การทำงานในระบบนั้น ๆ เป็นอย่างไร และอะไรคือ
ความต้องการของระบบ ถ้าเป็นบุคคลภายนอกองค์กร ถึงแม้จะไม่รู้ละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจได้ดี แต่ก็อาจจะมีมุมมองใหม่ๆที่คนในองค์กรไม่มี และสามารถวิเคราะห์ระบบได้เช่นเดียวกัน โดยการศึกษาสอบถามผู้ใช้และวิธีการอื่น ๆ

          - นักวิเคราะห์ระบบจะเหมือนกับเป็นส่วนช่วยสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญต่างๆทำหน้าที่
ให้คำแนะนำ ควรมีความรู้ด้าน Hardware, software, network และจะมองเห็นข้อดีข้อเสีย ของระบบได้เป็นอย่างดี


          - นักวิเคราะห์ระบบจะเหมือนกับเป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการทำ
ระบบใหม่ จะทำให้การทำงานของผู้ใช้งานบางคนต้องเปลี่ยนไป นักวิเคราะห์ระบบ ก็จะทำหน้าที่เป็นคนที่กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดี หรือผลทางบวก
ในองค์กร

          คุณสมบัติของนักวิเคราะห์ระบบ

          • มีความรู้ทางระบบงานธุรกิจเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ระบบ
          • มีความเป็นผู้นำ เพราะนักวิเคราะห์ระบบจะต้องทำหน้าที่ควบคุมและ เป็นผู้นำทีม เพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กรให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้น
          • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เนื่องจากในการเก็บข้อมูลนั้น นักวิเคราะห์ระบบจะต้อง
เจอกับบุคคลมากมาย หลายตำแหน่ง เพื่อสอบถามข้อมูลในการนำมาใช้เรื่องวิเคราะห์ระบบ
          • มีความสามารถในการแก้ปัญหา เพื่อให้การทำงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
          • เป็นคนที่มองปัญหาว่าเป็นเรื่องท้าทาย เพราะการเปลี่ยนระบบก็คือปัญหาที่
ต้องการการแก้ไข
          • มีความสามารถในการวิเคราะห์ด้านต้นทุนและผลตอบแทน เพราะในการ เปลี่ยนระบบแต่ละครั้งต้องมีการลงทุนเป็นอย่างมาก หากนักวิเคราะห์ระบบไม่มี
ความสามารถในเรื่องนี้เป็นอย่างดี อาจจะทำให้บริษัทเสียค่าใช้จ่ายโดยเปล่าประโยชน์ได้
          • ควรมีความรู้การเขียนโปรแกรม เพื่อใช้ในการติดต่อกับ โปรแกรมเมอร์ ให้ออกแบบระบบได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
          • ต้องติดตามเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ เพราะในปัจจุบันเทคโนโลยีมี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
          • มีประสบการณ์ทำงานด้านการวิเคราะห์ระบบ เพราะจะได้นำประสบการณ์ต่าง ๆ เหล่านั้นมาใช้ในการวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี


หน้าที่ของนักวิเคราะห์ระบบที่จะต้องติดต่อกับบุคคลต่างๆในระบบ