เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสำนักงานอัตโนมัติสำหรับครูธุรกิจ
 บทนำ
 บทที่ 1
 บทที่ 2
 บทที่ 3
     © ขั้นตอน
     © วิเคราะห์&ออกแบบระบบ
     © นักวิเคราะห์ระบบ
     © ทีมงานพัฒนาระบบ
     © วงจรการพัฒนาระบบ
 บทที่ 4
 บทที่ 5
 บทที่ 6
 บทสรุป&แบบฝึกหัด

การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ

           การวิเคราะห์และการออกแบบระบบคือ วิธีการที่ใช้ในการสร้างระบบสารสนเทศขึ้นมาใหม่
ในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง หรือระบบย่อยของธุรกิจ และนอกจากจะเป็นการสร้างระบบสารสนเทศ
ขึ้นมาใหม่แล้วการวิเคราะห์ระบบนั้นก็จะช่วยในเรื่องการปรับปรุงหรือแก้ไขระบบสารสนเทศเดิม
ที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นด้วย

          การวิเคราะห์ระบบคือ

          การศึกษาหาความต้องการ (Requirements) ของระบบสารสนเทศเดิมที่ใช้ในปัจจุบันว่าคืออะไร ปัญหาที่เกิดจากระบบงานเดิม หรือต้องการเพิ่มเติมอะไรเข้ามาในระบบเพื่อปรับปรุงให้ระบบ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

      การออกแบบคือ

          
การนำเอาความต้องการของระบบมาเป็นแบบแผนหรือเรียกว่าพิมพ์เขียวในการสร้างระบบ
สารสนเทศนั้นให้ใช้งานได้จริง และเกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน


          ตัวอย่างระบบสารสนเทศ เช่น ระบบงาน “บริการขายสินค้าของบริษัทในราคาพิเศษ
แก่พนักงาน” ความต้องการของระบบก็คือ สามารถติดตามยอดขายได้เป็นระยะ เพื่อปรับข้อมูล
ให้ปัจจุบันที่สุด และนำมาปรับปรุงการขายได้ทันท่วงทีตัวอย่างรายงานการขายที่กล่าวมาแล้ว
จะชี้ให้เห็นว่าเราสามารถติดตามการขายได้อย่างไร

          การวิเคราะห์ระบบ

          • ความจำเป็นที่ต้องวิเคราะห์ระบบ
               ๏ เพราะระบบการทำงานที่เป็นอยู่ปัจจุบัน ไม่สามารถตอบสนองความต้องการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานที่เปลี่ยนแปลงไป
          • ต้องวิเคราะห์ระบบที่มีอยู่ว่ามีข้อดีข้อเสียประการใด เพื่อที่จะได้ทำการปรับปรุงแก้ไข ให้ระบบการทำงานเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุด
          • เป็นการศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบงานปัจจุบัน (current system) เพื่อออกแบบ
ระบบงานใหม่ (New system) ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ได้มากที่สุด
          • เป้าหมายในการวิเคราะห์ระบบคือ ต้องการปรับปรุงและแก้ไขระบบงานเดิมให้มี
ทิศทางที่ดีขึ้น และเกิดผลที่ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

          ตัวอย่างปัญหา/ข้อบกพร่องของระบบปัจจุบัน

          • ระบบที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้ หรือผู้ใช้
ไม่มีความพึงพอใจต่อระบบที่มีอยู่ และขาดการประสานงานที่ดีระหว่างระบบต่าง ๆ
          • ระบบที่ใช้งานอยู่นั้น อาจจะไม่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานในอนาคต เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นทุกวัน
          • ระบบที่มีอยู่นั้นมีองค์ประกอบของเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมหรือล้าสมัย
ทำให้การทำงานเกิดความล่าช้า และส่งผลเสียต่อการทำงาน
          • ระบบที่มีอยู่มีขั้นตอนการใช้งานที่ยุ่งยาก และซับซ้อน ผู้ใช้ระบบไม่สามารถทำงานได้รวดเร็วตามความต้องการของตัวเองหรือลูกค้าได้
          • ระบบที่มีอยู่มีการดำเนินการผิดพลาดบ่อยครั้ง ทำให้ขาดความน่าเชื่อถือ
จากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของระบบ
          • ระบบเอกสารในระบบถูกจัดเก็บไม่เป็นระบบระเบียบและมีมาตรฐานต่ำ
เป็นผลให้การค้นหาข้อมูลล่าช้า และเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์

          ซึ่งถ้าเราทำการวิเคราะห์และออกแบบระบบมาแล้ว ระบบงานใหม่ควร
สนับสนุนยุทธศาสตร์ขององค์กร 3 ด้าน

          1. ด้านผลผลิต (Productivity)
สนับสนุนด้านการเพิ่มผลผลิตให้มีมากขึ้น และลดต้นทุนการผลิตให้น้อยลงที่สุดเพื่อให้
องค์กรได้รับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า


          2. ด้านความแตกต่าง (Differentiation)
สร้างความแตกต่างที่ดีเพิ่มขึ้นจากระบบงานเดิม และคู่แข่งขัน เช่นการบริการที่ดีกว่า
เกิดผลผลิตที่ดีกว่า เป็นการสร้างภาพลักษณ์ของการเป็นผู้นำขององค์กรอีกด้วย


          3. ด้านการจัดการ (Management)
ช่วยสนับสนุนผู้บริหารให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีข้อมูล
เพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจที่มีความถูกต้อง และมีความทันสมัย เช่น มีระบบ
สารสนเทศที่ช่วยในด้านการวางแผน การตัดสินใจ และการควบคุม