เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสำนักงานอัตโนมัติสำหรับครูธุรกิจ
 บทนำ
 บทที่ 1
 บทที่ 2
 บทที่ 3
     © ขั้นตอน
     © วิเคราะห์&ออกแบบระบบ
     © นักวิเคราะห์ระบบ
     © ทีมงานพัฒนาระบบ
     © วงจรการพัฒนาระบบ
 บทที่ 4
 บทที่ 5
 บทที่ 6
 บทสรุป&แบบฝึกหัด

ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบและออกแบบระบบงาน  

ความหมายของระบบ

          ระบบ(System) มีลักษณะเป็นกลุ่ม (Set) ที่มีองค์ประกอบ (component) หลายๆส่วน โดยแต่ละองค์ประกอบจะทำงานร่วมกัน เพื่อจุดประสงค์ (Purpose) เดียวกัน (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ 2544:12)

ตัวอย่างระบบงานคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย

           ความรู้เกี่ยวกับระบบ

     เมื่อศึกษาระบบ ต้องเข้าใจการทำงานของระบบให้ดี โดยต้องตอบคำถามเหล่านี้ได้คือ
     1. What: วัตถุประสงค์ของระบบคืออะไร มีแผนงานขั้นตอนอย่างไรที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ (Goal) ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้
     2. Who: บุคคลหรือกลุ่มคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบนั้น ๆ
     3. When: มีการเริ่มดำเนินงาน และผลงานจะประสบความสำเร็จของเสร็จลุล่วงได้เมื่อไร เพื่อให้เห็นภาพการทำงานอย่างชัดเจน จึงควรมีการจัดตารางการทำงานอย่างมีระบบ
     4. How: ต้องมีวิธีการทำงานอย่างไรเพื่อให้งานสำเร็จ และสมควรที่จะใช้เครื่องมือใดเพื่อให้งานสำเร็จได้รวดเร็ว