เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสำนักงานอัตโนมัติสำหรับครูธุรกิจ
 บทนำ
 บทที่ 1
 บทที่ 2
     © ระบบงานด้านธุรกิจต่าง ๆ
     © องค์ประกอบของระบบ
     © ข้อมูลและสารสนเทศ
     © ประเภทของระบบสารสนเทศ
     © ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
     © ระดับต่าง ๆ ของผู้ใช้ระบบ
     © การจำแนกประเภทของธุรกิจ
     © การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
     © ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
 บทที่ 3
 บทที่ 4
 บทที่ 5
 บทที่ 6
 บทสรุป&แบบฝึกหัด

ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ   

     1. ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ตลอดเวลา

     2. ช่วยให้ผู้ใช้ในการกำหนดเป้าหมายและวางแผนปฏิบัติการงานต่าง ๆ
ให้ประสบความสำเร็จได้ อย่างเต็มที่

     3. ผู้ใช้สามารถนำมาช่วยในการตรวจสอบผลการดำเนินการต่าง ๆ ขององค์กร

     4. ช่วยผู้ใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น ว่าต้องมีวิธีการแก้ไขอย่างไร

     5. ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรืออุปกรณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไขให้ดีขึ้น

     6. ช่วยลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่องค์การต้องเสียไปโดยไม่จำเป็น