เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสำนักงานอัตโนมัติสำหรับครูธุรกิจ
 บทนำ
 บทที่ 1
 บทที่ 2
     © ระบบงานด้านธุรกิจต่าง ๆ
     © องค์ประกอบของระบบ
     © ข้อมูลและสารสนเทศ
     © ประเภทของระบบสารสนเทศ
     © ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
     © ระดับต่าง ๆ ของผู้ใช้ระบบ
     © การจำแนกประเภทของธุรกิจ
     © การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
     © ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
 บทที่ 3
 บทที่ 4
 บทที่ 5
 บทที่ 6
 บทสรุป&แบบฝึกหัด

การจำแนกประเภทของธุรกิจ   

          จากเดิมมีการแบ่งประเภทของบริษัทออกเป็น

          1. ประเภทขายผลิตภัณฑ์ (Production-oriented)


          2. ประเภทขายบริการ (Service-oriented)


          ในปัจจุบันได้มีธุรกิจอีกประเภทหนึ่ง คือ ธุรกิจที่ต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ต (Internet-dependent Firm) หรือที่เรียกว่า ธุรกิจดอทคอม (.com) ซึ่งแตกต่างจากบริษัทประเภทดั้งเดิม เนื่องจากไม่ต้องมีการลงทุนจัดตั้งห้างร้านแสดงสินค้า และในช่วงหลายปีที่ผ่านมาบริษัทบนอินเทอร์เน็ตมีอัตราการเติบโตและมียอดราคาหุ้นที่พุ่งสูงขึ้นเป็นอย่างมาก เช่น amazon.com หรือ e-trade.com และสิ่งที่เป็นหนึ่งในการเติบโตที่เคียงคู่ไปกับธุรกิจประเภทใหม่นี้ คือ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce : e-commerce หรือ Internet Commerce : I-Commerce) ทั้งในลักษณะของผู้ขายกับผู้ซื้อ (Business-to-Consumer : B2C) และผู้ขายกับผู้ขาย (Business-to-Business : B2B) เมื่อเกิดความต้องการระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ย่อมมีความต้องการผู้พัฒนาระบบหรือนักวิเคราะห์ระบบมากขึ้นเป็นลำดับ