เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสำนักงานอัตโนมัติสำหรับครูธุรกิจ
 บทนำ
 บทที่ 1
 บทที่ 2
     © ระบบงานด้านธุรกิจต่าง ๆ
     © องค์ประกอบของระบบ
     © ข้อมูลและสารสนเทศ
     © ประเภทของระบบสารสนเทศ
     © ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
     © ระดับต่าง ๆ ของผู้ใช้ระบบ
     © การจำแนกประเภทของธุรกิจ
     © การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
     © ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
 บทที่ 3
 บทที่ 4
 บทที่ 5
 บทที่ 6
 บทสรุป&แบบฝึกหัด

ระดับต่าง ๆ ของผู้ใช้ระบบ   

         ในทุกธุรกิจจะต้องมีพนักงานหรือบุคคลประเภทหนึ่ง ซึ่งมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ
หรือสร้างข้อมูล (Creation) ประมวลผลข้อมูล (processing) และกระจายข้อมูล
(distribution of information) และเราสามารถแบ่งประเภท ของผู้ใช้ระบบ
แบ่งตามขอบเขตของหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างกว้าง ๆ เป็น 4 กลุ่มคือ พนักงานเสมียนและผู้ให้บริการ (Clerical and service staff) หัวหน้าหน่วยหรือซูเปอร์ไวเซอร์ (supervisory staff) ผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับกลาง (middle management and professional staff) และผู้อำนวยการ หรือผู้บริหารระดับสูง (executive management)

          1. พนักงานเสมียนและผู้ให้บริการ โดยทั่วไปจะหมายถึงพนักงานที่จะมีภารกิจหน้าที่ที่เกี่ยวกับการจัดการกิจกรรมข้อมูลในลักษณะที่เป็นประจำวัน (Day – to –day information activities) ในธุรกิจหรือหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ ตัวอย่างเช่น การกรอกใบสั่งซื้อ การพิจารณาให้สินเชื่อสำหรับลูกค้าแต่ละรายการบันทึกและตัดสต็อก หรือแม้กระทั่งการพิมพ์จดหมายโต้ตอบ

          จะสังเกตเห็นได้ว่าพนักงานกลุ่มนี้มักจะเป็นพนักงานที่เกี่ยวโยงโดยตรงกับข้อมูล
ที่เป็นพื้นฐานเบื้องต้นหรือเรียกสั้น ๆ ว่าข้อมูลดิบ (Raw data) ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารต่อไป

          2. หัวหน้าหน่วยหรือซูเปอร์ไวเซอร์ จะหมายถึงผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุม (Control)
กิจกรรมที่เกิดขึ้นประจำวันของธุรกิจ หรืออาจจะกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ หัวหน้าหน่วยหรือ
ซูเปอร์ไวเซอร์จะทำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานของกลุ่มที่ 1 ซึ่งก็คือ
กลุ่มเสมียนและผู้ให้บริการอีกทีหนึ่ง ตัวอย่างเช่น หัวหน้าหน่วยรับใบสั่งซื้อ อาจต้องการ
รายงานสรุปประจำวันเกี่ยวกับ การรับใบสั่งซื้อทั้งหมด เพื่อจะดูสภาวการณ์ต่าง ๆ
ของการขายประจำวัน หรือหัวหน้าหน่วยผลิตต้องการรายงานสรุปว่ายอดผลิตประจำวัน
ของแต่ละผลิตภัณฑ์มีจำนวนเป็นเท่าไร เป็นต้น          3. ผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับกลาง มักจะเป็นบุคคลซึ่งยุ่งเกี่ยวกับแผนงานของธุรกิจ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นแผนงานระยะสั้นผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับกลางจะคอยควบคุมและจัดการให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ตนควบคุมเป็นไปตามแผนงานระยะสั้นที่ได้วางไว้
ผู้บริหารระดับกลางจะไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นประจำวัน
หากแต่จะสนใจงานหรือกิจกรรมที่เกิดเป็นระยะเวลาต่อเนื่องนานกว่านั้น เช่น ต่อ 1 เดือน
หรือต่อไตรมาส (3 เดือน)


          นอกจากนี้ผู้บริหารระดับกลางยังเป็นผู้รวบรวมและกลั่นกรองข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำเสนอ
ต่อผู้บริหารระดับสูงต่อไป ซึ่งเราอาจกล่าวได้ว่าผู้บริหารระดับกลางจะเป็นตัวกันชนที่จะทำให้
ผู้บริหารระดับสูงไม่จำเป็นต้องไปคลุกคลีกับงานระดับล่างซึ่งเป็นงานหรือกิจกรรมประจำวัน
การทำในลักษณะนี้ จะทำให้ผู้บริหารงานระดับสูงมีเวลามากขึ้นที่จะคิดงานทางด้านนโยบาย
(Policy) และแผนงานระยะยาว (long term plan) ได้ดีขึ้น ตัวอย่างผู้บริหารงานระดับกลาง
ได้แก่ นายช่างวิศวกร ผู้คุมงาน นักบัญชี ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด หรือ
ผู้จัดการฝ่ายผลิต เป็นต้น

          4. ผู้บริหารระดับสูง เป็นบุคคลที่รับผิดชอบต่อการวางแผนงานระยะยาวและ
ออกนโยบาย เพื่อให้ธุรกิจนั้นดำเนินไปได้อย่างมีเป้าหมาย

          ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นบุคคลที่มองไปข้างหน้าเสมอ ซึ่งโดยปกติมักจะเป็นแผนงาน
ที่เป็นระยะเวลายาวกว่าผู้บริหารระดับกลางคืออาจจะเป็น 1 ปี หรือมากกว่านั้น ผู้บริหาร
ระดับสูงจะนำข้อมูลในอดีตมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาถึงแนวโน้มต่าง ๆ เพื่อที่
จะกำหนดแผนงานระยะยาวและนโยบายของธุรกิจต่อไป          ผู้บริหารระดับสูงจะทำหน้าที่เป็นผู้ที่คอยควบคุมและจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ที่จำเป็น
ในการดำเนินกิจการของธุรกิจ  เช่น เงินทุนแรงงาน เครื่องจักร ที่ดิน หรืออาคารต่างๆ
ผู้บริหารระดับสูงจะต้องคำนึงถึงภาพรวมของธุรกิจทั้งหมด มิใช่จุดใดจุดหนึ่งในธุรกิจเท่านั้น
ดังนั้น ผู้บริหารระดับสูงจึงเป็นผู้ที่ต้องการข้อมูลซึ่งได้กลั่นกรองมาแล้วอย่างดีเพื่อที่
จะให้เขาสามารถ นำมาใช้ในการตัดสินใจและวางแนวทางของแผนงานหรือนโยบายต่อไปได้
ตัวอย่างของผู้บริหารระดับสูงได้แก่ คณะกรรมการผู้อำนวยการ (Board of directors)
ประธานและรองประธาน (president and vice president) หรือ Chief Executive Officer (CEO) หุ้นส่วน (partners) ผู้บริหารงานหรือผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน (comptrollers) (ฉันทวิท กุลไพศาล 2539:31-34)

รูป ระดับต่าง ๆ ของผู้ใช้ระบบ