เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสำนักงานอัตโนมัติสำหรับครูธุรกิจ
 บทนำ
 บทที่ 1
 บทที่ 2
     © ระบบงานด้านธุรกิจต่าง ๆ
     © องค์ประกอบของระบบ
     © ข้อมูลและสารสนเทศ
     © ประเภทของระบบสารสนเทศ
      - ระบบประมวลผลรายการประจำ
      - ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
      - ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
      - ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
      - ระบบผู้เชี่ยวชาญ
      - ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง
     © ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
     © ระดับต่าง ๆ ของผู้ใช้ระบบ
     © การจำแนกประเภทของธุรกิจ
     © การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
     © ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
 บทที่ 3
 บทที่ 4
 บทที่ 5
 บทที่ 6
 บทสรุป&แบบฝึกหัด

ประเภทของระบบสารสนเทศ    

          ระบบประมวลผลรายการประจำ (Transaction Processing Systems)

          • เป็นระบบที่ต้องนำคอมพิวเตอร์มาใช้สำหรับงานประจำที่ต้องทำในองค์กร เช่น การฝาก-ถอนเงินในธนาคาร เป็นต้น
          • ลักษณะการทำงานต้องเป็นงานที่ปฏิบัติทุกวันสำหรับองค์กรต่างๆทางธุรกิจ
งานที่ทำมีลักษณะดังนี้ คือ
               – เป็นงานที่มีจำนวนปฏิบัติงาน(Transactions) จำนวนมาก
               – มีลักษณะการปฏิบัติงาน(Transactions) ที่เหมือนกัน
               – มีขั้นตอนการทำงานที่เข้าใจง่ายและอธิบายรายละเอียดได้
               – เป็นงานที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ในองค์กร

          ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information Systems)

          ๏ เป็นระบบที่ผู้บริหารระดับกลางต้องการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยจัดการสารสนเทศ
โดยจะรวมทั้งสารสนเทศภายในและภายนอก สารสนเทศที่เกี่ยวพันกับองค์กรทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งอนาคต นอกจากนี้ระบบ MIS จะต้องให้สารสนเทศภายในช่วงเวลาที่เป็นประโยชน์
เพื่อให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในการวางแผนการควบคุมและปฏิบัติการขององค์กรได้อย่างถูกต้องและต้องเป็นข้อมูลที่ช่วยในการบริหารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

          ๏ ลักษณะของระบบ MIS ที่ดี สามารถสรุปได้ ดังนี้
          • ระบบ MIS จะสนับสนุนการทำงานของระบบประมวลผลข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลรายวัน
          • ระบบ MIS จะใช้ฐานข้อมูลที่ถูกรวมเข้าด้วยกันและสนับสนุนการทำงานของฝ่ายต่างๆ
ในองค์กร
          • ระบบ MIS จะช่วยให้ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง เรียกใช้ข้อมูลที่เป็น
โครงสร้างได้ตามเวลาที่ต้องการ
          • ระบบ MIS จะมีความยืดหยุ่นและสามารถรองรับความต้องการข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไป
ขององค์กร
          • ระบบ MIS ต้องมีระบบรักษาความลับของข้อมูล และจำกัดการใช้งานของบุคคล
เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

 

          ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation Systems)

          ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (OAS) เป็นระบบที่นำคอมพิวเตอร์มาเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ของสำนักงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานและมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

          - การสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นบันทึกคำสั่งของผู้บริหาร จดหมายอีเล็กทรอนิกส์ และข่าวสารต่างๆ
          - การจัดพิมพ์เอกสารได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและมีคุณภาพในการปฏิบัติงาน
          - ใช้ควบคุมการทำงานของระบบโทรศัพท์ เช่น การรับข้อความจากผู้ที่โทรศัพท์เข้ามา
ในสำนักงานแล้วบันทึกเสียงไว้
          - ออกแบบระบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
          - การประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
          - การจัดระบบเอกสารอีเล็กทรอนิกส์
          - การกำหนดการนัดหมายของผู้บริหารและการกำหนดเวลาต่าง ๆ
          - การคำนวณพื้นฐานของสำนักงาน
          - การจัดทำฐานข้อมูลของสำนักงาน
          - เป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
          - และอื่นๆ


          จะเห็นว่าการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในสำนักงานอย่างเต็มที่นั้น
ทำให้เกิดแนวความคิดของสำนักงานอัตโนมัติ การใช้ไอทีโดยทั่วไปจะเน้นการนำมาประยุกต์ใช้
ด้านเอกสาร การประมวลผลข้อมูล และ สารสนเทศ การสื่อสาร การประชุม และการทำงานร่วมกัน
ภายในขององค์กรและการสื่อสารภายนอกองค์กร

          ดังนั้นสำนักงานอัตโนมัติ (OAS) เป็นการรวมเทคโนโลยีต่างๆที่ช่วยพนักงานและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของสำนักงาน เทคโนโลยีเหล่านี้รวมถึง Voice mail, e-mail, scheduling software , Desktop publishing , Word processing , และ Fax เทคโนโลยีของสำนักงานอัตโนมัติจะใช้กับบุคลากรทุกระดับ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ใช้จะเป็นระบบ LAN หรือใช้ระบบ Intranet หรือ Extranet

          ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems)

          เป็นระบบสารสนเทศที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริหาร โดยจัดทำรายงาน
เพื่อช่วยตัดสินใจของผู้บริหารระดับต่าง ๆ ด้วยการนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผล เพื่อให้ได้
ทางเลือกในการตัดสินใจได้หลายๆทาง และให้ผู้ใช้ได้ตัดสินใจเลือกทางเลือกเอง

          ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Systems)

          เป็นระบบสารสนเทศที่รวบรวมองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน
รวมทั้งปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง สามารถนำเหตุการณ์ต่างๆมาประมวลเป็นภาพรวมเพื่อให้คำตอบ
แก่ผู้ใช้ระบบซึ่งระบบผู้เชี่ยวชาญนั้นจะแตกต่างจากระบบอื่นๆ อยู่มาก เนื่องจากระบบผู้เชี่ยวชาญ
จะเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ (Knowledge) มากกว่าสารสนเทศ และถูกออกแบบมาให้ช่วย
ในการตัดสินใจโดยใช้วิธีเดียวกับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์

          ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (Executive Information Systems)

          เป็นระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้บริหารระดับสูง ด้วยการนำข้อมูลทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรมาประกอบการตัดสินใจ ในระดับกลยุทธ์และนโยบายขององค์กร
หรือสามารถกล่าวได้ว่าระบบ EIS ก็คือส่วนหนึ่งของระบบ DSS ที่แยกออกมาเพื่อเน้น
ในการให้สารสนเทศที่สำคัญต่อการบริหารแก่ผู้บริหารระดับสูงสุด