เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสำนักงานอัตโนมัติสำหรับครูธุรกิจ
 บทนำ
 บทที่ 1
 บทที่ 2
     © ระบบงานด้านธุรกิจต่าง ๆ
     © องค์ประกอบของระบบ
     © ข้อมูลและสารสนเทศ
     © ประเภทของระบบสารสนเทศ
     © ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
     © ระดับต่าง ๆ ของผู้ใช้ระบบ
     © การจำแนกประเภทของธุรกิจ
     © การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
     © ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
 บทที่ 3
 บทที่ 4
 บทที่ 5
 บทที่ 6
 บทสรุป&แบบฝึกหัด

ข้อมูลและสารสนเทศ   

           ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน อาจจะเป็นข้อมูลที่แทนด้วยสัญลักษณ์ ต่าง ๆ ที่แทนปริมาณหรือแสดงการกระทำต่าง ๆ ที่ยังไม่ผ่านการกลั่นกรองหรือประมวลผล อาจอยู่ ในรูปของตัวเลข ตัวหนังสือ เป็นต้น


          สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลต่างๆที่ผ่านการกลั่นกรองหรือประมวล
ผลเรียบร้อยแล้ว เป็นความรู้ ที่จะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ ต่อองค์การตามความต้องการ
ของผู้ใช้ในระดับต่างๆ

    


          ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศสำหรับผู้ใช้ ระดับต่าง ๆ เช่น
          พนักงานขาย ใบสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า จัดว่าเป็นสารสนเทศของพนักงานขาย เพื่อทราบถึงยอดการสั่งซื้อของพนักงานแต่ละคน


          ผู้จัดการฝ่ายขาย รายงานจากพนักขายเกี่ยวกับใบสั่งซื้อสินค้า หรือปริมาณยอดขายของพนักงานทั้งหมดเป็นสารสนเทศของผู้จัดการฝ่ายขาย


          พนักงานบัญชี ข้อมูลของพนักงานบัญชีคือใบสั่งซื้อ เมื่อมีการจำหน่ายสินค้าและมีใบส่งของเพื่อเรียกเก็บเงินจากลูกค้า เพื่อนำมาลงบัญชีต่อไปนั้น จะได้บัญชีประเภทต่าง ๆ เช่น บัญชีลูกหนี้ บัญชีเงินสด เป็นต้น เราเรียกบัญชีเหล่านั้นเป็นสารสนเทศของพนักงานบัญชี


          แหล่งข้อมูล
          แหล่งข้อมูลภายในองค์การ ประกอบด้วยบุคลากรขององค์การ การปฏิบัติงานภายในของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงต่าง ๆ ภายในองค์การ เช่น การวางแผนการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพของการทำงาน การได้มาของข้อมูลอาจจะเป็นทางการหรือไม่ทางการก็ได้ เช่น การสังเกต การพูดคุย เป็นต้น


          แหล่งข้อมูลภายนอกองค์การ ข้อมูลเหล่านี้จะต้องมีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งขัน ผู้บริโภค บริษัทตัวแทนขายสินค้า เอกสารต่างๆหรือสิ่งตีพิมพ์ หรือองค์การของรัฐ เป็นต้น ข้อมูลอาจจะเป็นรายได้ประชาชาติ สถิติการบริโภคสินค้าแต่ละชนิด อัตราการเจริญเติบโตของประชากร(ที่มา : http://www.lib.ru.ac.th/knowledge/pornweb/ITless12newpdf.pdf)