เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสำนักงานอัตโนมัติสำหรับครูธุรกิจ
 บทนำ
 บทที่ 1
 บทที่ 2
     © ระบบงานด้านธุรกิจต่าง ๆ
     © องค์ประกอบของระบบ
     © ข้อมูลและสารสนเทศ
     © ประเภทของระบบสารสนเทศ
     © ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
     © ระดับต่าง ๆ ของผู้ใช้ระบบ
     © การจำแนกประเภทของธุรกิจ
     © การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
     © ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
 บทที่ 3
 บทที่ 4
 บทที่ 5
 บทที่ 6
 บทสรุป&แบบฝึกหัด

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ มี 5 ส่วนด้วยกันดังนี้

          1. ส่วนอุปกรณ์ (Hardware) หมายถึงอุปกรณ์ ต่างๆที่มีการทำงานกับข้อมูล เอกสาร ทั้งที่เป็นอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคํานวณ เป็นต้น


          2. ส่วนชุดคําสั่ง (Software) เป็นชุดคําสั่งที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทํางาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

               2.1 System software หมายถึงชุดคำสั่งต่างๆ ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานและสภาพแวดล้อมของอุปกรณ์ เช่น Operating System ชุดคำสั่งของ DBMS, ชุดคำสั่งของการสื่อสารข้อมูล เป็นต้น


               2.2 Application Software หมายถึงชุดคำสั่งที่สนับสนุนการทำงานของระบบสารสนเทศโดยตรงในการประมวลผลข้อมูล การนำข้อมูลเข้า การประมวลผล และการแสดงผลในรูปแบบ ต่างๆ

          3. บุคลากร (People) หมายถึงกลุ่มบุคคลที่ปฏิบัติงานกับระบบสารสนเทศ คือ เป็นผู้นำข้อมูลเข้า จัดการข้อมูล และนำผลลัพธ์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น2 ประเภทคือ

               3.1 End User หมายถึงบุคคลที่ติดต่อและทำงานกับสารสนเทศโดยตรง
               3.2 Management หมายถึง ผู้ใช้สารสนเทศที่ได้ จากการจัดการข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ในแง่ของการสรุป การวิเคราะห์ เพื่อเป็นประโยชนในการตัดสินใจ          4. ข้อมูลและแฟ้มข้อมูล (Data and Files) หมายถึง ข้อมูลและสารสนเทศ ที่ระบบจัดเก็บไว้ในช่วงเวลาหนึ่ง โดยปกติข้อมูลที่มีการจัดเก็บไว ในระบบเพื่อ
               - การดึงข้อมูลกลับมาใช้ใหม่
               - การอ้างถึงข้อมูลในอดีต
               - การอ้างถึงข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผล การสรุป การวิเคราะห์


          5. หน้าที่การปฏิบัติงาน (Procedure) หมายถึงคำสั่งหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการทำงานของระบบ

          องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ CBIS (Computer Base Information System)

          จะใช้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ หรือเป็นอุปกรณ์ในการจัดการระบบสารสนเทศ เราจะเห็นว่าระบบสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 3 ส่วนคือ เทคโนโลยี (Technology) องค์กร (Organization) บุคลากร (People)

          องค์กร ( Organization)

          โครงสร้างขององค์กรระบบสารสนเทศจะทำหน้าที่ในการสนับสนุนการทำงานขององค์กรโดยรวม ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กร โครงสร้างขององค์กรจะจัดตามลำดับขั้นตั้งแต่ ระดับล่างจนถึงระดับสูงสุด ความแตกต่างของแต่ละระดับขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญขององค์กร

          บุคลากร (People)

          บุคลากรที่ใช้ ระบบสารสนเทศจากระบบ CBIS ที่ทำงานร่วมกัน บุคลากรที่ต้องการป้อนข้อมูลเข้าไปในระบบเพื่อส่งต่อไปยังคอมพิวเตอร์ พนักงานขององค์กรต้องการฝึกอบรมเพื่อความเชี่ยวชาญในการใช้ ระบบสารสนเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการจัดการระบบสารสนเทศ


          เทคโนโลยี ( Technology)

          เทคโนโลยี หมายถึงอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการจัดการสารสนเทศ เพื่อส่งต่อไปยังบุคลากรที่ใช้ระบบสารสนเทศ องค์ประกอบของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยอินพุต ประมวลผล เอ้าท์พุต และ หน่วยความจำ