เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสำนักงานอัตโนมัติสำหรับครูธุรกิจ
 บทนำ
 บทที่ 1
 บทที่ 2
     © ระบบงานด้านธุรกิจต่าง ๆ
     © องค์ประกอบของระบบ
     © ข้อมูลและสารสนเทศ
     © ประเภทของระบบสารสนเทศ
     © ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
     © ระดับต่าง ๆ ของผู้ใช้ระบบ
     © การจำแนกประเภทของธุรกิจ
     © การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
     © ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
 บทที่ 3
 บทที่ 4
 บทที่ 5
 บทที่ 6
 บทสรุป&แบบฝึกหัด

ระบบงานด้านธุรกิจต่าง ๆ   

ความหมายของระบบ (System)

            ระบบคือกระบวนการต่าง ๆ ที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน และมีความสัมพันธ์กันโดยตรงระหว่างกระบวนการเหล่านั้นและเชื่อมต่อกัน เพื่อทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้บรรลุถึงเป้าหมาย
ที่วางไว้ หรือกลุ่มขององค์ประกอบต่างๆ ที่ทำงานร่วมกัน เพื่อเป้าหมายอันเดียวกัน

          ระบบธุรกิจ (Business System)


          คือระบบที่ทำงานเพื่อจุดประสงค์ด้านธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรมเป็นระบบธุรกิจ
เพื่อจุดประสงค์ด้านการผลิต นอกจากนี้ระบบขนส่ง ระบบโรงแรม ระบบการพิมพ์ ระบบธนาคาร
และอื่น ๆ อีกมากมาย ล้วนแต่เป็นระบบธุรกิจทั้งนั้น ซึ่งมีจุดประสงค์แตกต่างกันออกไป ระบบธุรกิจอาจจะแบ่งย่อย ๆ ลงไปได้อีก เช่น ระบบโรงงานเราจัดแบ่งออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ เช่น
ฝ่ายผลิต ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายสินค้าคงคลัง หรืออาจจะรวมฝ่ายขายเข้ามาอยู่ด้วยก็ได้ ในระบบย่อยของฝ่ายขายจะต้องทำหน้าที่หลายอย่าง เช่น รับใบสั่งสินค้าจากลูกค้า ส่งใบเก็บเงินไปให้ลูกค้า สำหรับฝ่ายบัญชีทำหน้าที่จ่ายเงินเดือนพนักงาน เป็นต้น (อำไพ พรประเสริฐสกุล 2544: 10)

          ระบบสารสนเทศ (Information Systems)


          อาจจะเป็นทั้งการที่นำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ หรือไม่ได้นำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ก็ได้ แต่ระบบที่มีการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามานั้น จะเป็นสิ่งที่ช่วยจัดการข้อมูลข่าวสาร ที่ต้องการใช้ในระบบธุรกิจ ช่วยเก็บข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ โดยจะประมวลผลข้อมูลจำนวนมากให้ได้สารสนเทศที่สำคัญ เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจในเวลาอันรวดเร็วและถูกต้องที่สุด ดังนั้นระบบสารสนเทศจึงประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ผู้ใช้ กระบวนการ และตัวข้อมูลหรือสารสนเทศโดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบและประเมินผลระบบได้

          วัตถุประสงค์ของระบบสารสนเทศ

          - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของธุรกิจนั้น ๆ
          - เพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับธุรกิจ
          - เพื่อเพิ่มคุณภาพในการบริการลูกค้า ให้มีความสะดวกมากขึ้น
          - เพื่อขยายผลิตภัณฑ์ และผลิตสินค้าใหม่ เพื่อรองรับความต้องการของตลาด
          - เพื่อสร้างโอกาสในการกําหนดทางเลือกของการแข่งขัน
          - เป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง