เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสำนักงานอัตโนมัติสำหรับครูธุรกิจ
 บทนำ
 บทที่ 1
     © เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
     © ประวัติคอมพิวเตอร์
     © วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
     © องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
     © ลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์
     © กระบวนการทำงาน
     © อินเตอร์เน็ต
          - ระบบเครือข่าย
          - ประโยชน์ของเครือข่าย Internet
          - GPRS
          - ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
 บทที่ 2
 บทที่ 3
 บทที่ 4
 บทที่ 5
 บทที่ 6
 บทสรุป&แบบฝึกหัด

อินเตอร์เน็ต

          โลกแห่งการสื่อสารในปัจจุบันนี้มิได้มีขอบเขตจำกัดเหมือนเช่นอดีตที่ผ่านมาซึ่งถูกกำหนดด้วยลักษณะภูมิประเทศและอาณาเขตของแต่ละประเทศการสื่อสารในศตวรรษนี้เป็น การสื่อสารด้วยระบบคลื่นที่โยงใยไปได้ทั่งทุกมุมโลกด้วยเครื่องมือรวมทั้งระบบต่าง ๆ อย่างมากมายน่าพิศวงเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือที่เราเรียกว่า Web Technology อาศัย ดาวเทียมเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆที่เกิดขึ้นในทุกแห่งของโลกเราสามารถล่วงรู้ได้โดยใช้ เวลาไม่นานนักในความหมายของคลื่นเทคโนโลยีนี้จะหมายความรวมถึงการติดต่อสื่อสารที่เป็นเทคโนโลยีเครือข่ายระบบเปิดเชื่อมโยงกันได้ทุกระบบเหมือนใยแมงมุมโดยไม่จำกัดจำนวนของผู้ใช้ และข้อมูลในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ระบบเครือข่ายของ

          1. INTRANET (อินทราเน็ต) หมายความถึง ระบบเครือข่ายตั้งแต่ 2 เครือข่าย ขึ้นไปเชื่อมโยงติดต่อกันตัวอย่างเช่นในการติดต่อระหว่าง ห้องเรียน 1 กับห้องเรียนที่ 2 ภายในโรงเรียนเดียวกันหรือภายในองค์กรเดียวกันมิได้ติดต่อออกไปภายนอกโรงเรียนหรือองค์กร

ระบบเครือข่ายห้องเรียนที่ 1 ระบบเครือข่ายห้องเรียนที่ 2 INTRANET (อินทราเน็ต)

          2. EXTRANET (เอ็กซ์ทราเนต) หมายความถึง การติดต่อระบบเครือข่ายออกไปภายนอกองค์กรของเรา ตัวอย่างเช่น การที่เรามีระบบเครือข่ายภายในองค์กรของเราไม่ว่าจะเป็น 1 หรือ 2 เครือข่าย


ระบบเครือข่ายภายในองค์กรที่1 ระบบเครือข่ายภายในองค์กรที่ 2
EXTRANET (เอ็กซ์ทราเน็ต)


          3. INTERNET (อินเทอร์เน็ต) หมายความถึง ระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วโลกสามารถเชื่อมต่อกันได้โดยใช้มาตรฐานในการรับส่งข้อมูลที่เป็นหนึ่งเดียวทั่วโลก

          ประโยชน์ของเครือข่าย Internet
          © ด้านการศึกษา
             - ทำหน้าที่เสมือนเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการด้านการแพทย์
และอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
             - ใช้ในการส่งการบ้าน ทดสอบความรู้
             - ฝึกฝนตนเอง เรียนนอกเวลาได้ทุดเวลาที่ต้องการ
             - เป็นแหล่งเผยแพร่งานวิชาการต่าง ๆ

          © ด้านธุรกิจพาณิชย์
             - ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ
             - ประชาสัมพันธ์หลากหลายรวดเร็ว กว้างไกล ลดต้นทุน
             - สื่อน่าสนใจ ดึงดูดใจลูกค้า
             - สามารถซื้อขายสินค้า ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (E-commerce)
             - การให้คำแนะนำ สอบถามปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้า แจกจ่ายตัวโปรแกรมทดลองใช้ (Shareware) หรือโปรแกรมแจกฟรี (Freeware) เป็นต้น

          © ด้านการบันเทิง
             - เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ นันทนาการ เช่น เล่นเกม , อ่าน Magazine Online
             - สามารถฟังวิทยุ ฟังเพลง ตัวอย่างหนัง ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้
             - สามารถดึงข้อมูล (Download) เพื่อใช้งานได้

          GPRS คือ
          จากการที่อินเทอร์เน็ตเชื่อมโลกทั้งโลกเข้าด้วยกัน การติดต่อสื่อสารหรือการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตจึงกลายเป็นเรื่องง่าย ทำให้คนส่วนใหญ่พยายามที่จะสร้างระบบหรือบริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต เนื่องจากไม่มีข้อจำกัดด้านระยะทาง เช่นการใช้โทรศัพท์บนอินเทอร์เน็ต เป็นต้นโทรศัพท์มือถือก็เช่นเดียวกัน เนื่องจากความต้องการติดต่อสื่อสารในลักษณะที่เรียกว่า ”ทุกที่ ทุกเวลา” กลายเป็นสิ่งจำเป็น คนที่อยู่ในเมืองส่วนใหญ่จึงมักจะมีโทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์ประจำตัว และเมื่อประกอบกับความต้องการ ด้านข้อมูลและข่าวสารเพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการประยุกต์ให้สามารถใช้โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่สามารถรับข้อมูล
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต และแม้กระทั่ง สามารถใช้บริการต่างๆ เช่น E-mail บนอินเทอร์เน็ต


          GPRS ย่อมาจาก General Packet Radio Service เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ถูกนำมาใช้ โดยที่ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องค่าใช้จ่ายในส่วนของ Air Time แต่จะคิดตามอัตราการส่งข้อมูลเท่านั้น เช่น 10 สตางค์ต่อการส่งข้อมูลจำนวน 1 KB (ประมาณ 1024 ตัวอักษร) เป็นต้น เนื่องจากเครื่องโทรศัพท์ที่สามารถใช้ระบบ GPRS ได้จะออนไลน์กับระบบอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา โดยไม่มีการจองช่องสัญญาณเหมือนกับระบบ GSM นอกจากนี้ GPRS ยังมีอัตราการส่งข้อมูลที่สูงกว่าระบบ GSM ด้วย โดยถ้าอ้างอิงตามทฤษฎี อัตราการส่งข้อมูลจะสูงถึง 171.2 Kbps (ในทางปฏิบัติ ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 40 Kbps) และยังมีข้อดีอีกประการคือ ในระหว่างการส่งข้อมูล ผู้ใช้สามารถที่จะพูดคุยโทรศัพท์ได้ตามปกติ


          โทรศัพท์เคลื่อนระบบ GPRS นี้จะทำให้ผู้ใช้ในปัจจุบัน สามารถที่จะเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้บริการต่างๆ ไม่ว่าการรับส่ง E-mail การค้นหาข้อมูล ข่าวสาร หรือติดต่อกับบุคคลต่างๆ ได้ในลักษณะที่เรียกว่า ทุกที่ ทุกเวลาอย่างแท้จริง

           ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail or E-mail)


           เป็นวิธีติดต่อสื่อสารกันบน Internet ที่เป็นมาตรฐาน และเก่าแก่ที่สุด โดยที่สามารถส่งเอกสารที่เป็นข้อความธรรมดา จนถึงการส่งเอกสาร แบบมัลติมีเดียมีทั้งภาพและเสียง ไปรอบโลก ในการให้บริการแบบนี้ ผู้ที่ต้องการส่ง และรับ จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีบัญชีการใช้บริการที่แน่นอน ซึ่งเรียกว่า e-mail Address คล้าย ๆ กับชื่อ – นามสกุล และที่อยู่นั่นเอง

                            sk_1324    @hotmail.com
                          e - mail name      Domain Name

            การพิมพ์ชื่อเรียกเว็บ (URL: Uniform Resource Locator) เมื่อเอกสารแสดงเว็บผล ผ่าน Browser ผู้ใช้ก็สามารถคลิกเลือกรายการ หรือข้อมูลที่สนใจอันเป็นการทำงานแบบโต้ตอบไปในตัว


            การใช้โปรแกรมประเภทนี้ จะต้องมีโปรแกรมลูก หรือ Browser ที่สามารถทำให้ผู้ใช้ สามารถมองเห็นภาพ หรือข้อมูลแบบต่าง ๆ โปรแกรมประเภทนี้ Internet Explorer, Mosaic, Netscape, Cello เป็นต้น