เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสำนักงานอัตโนมัติสำหรับครูธุรกิจ
 บทนำ
 บทที่ 1
     © เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
     © ประวัติคอมพิวเตอร์
     © วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
     © องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
     © ลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์
     © กระบวนการทำงาน
          - รับข้อมูลเข้า
          - ประมวลผลข้อมูล
          - แสดงผลลัพธ์
     © อินเตอร์เน็ต
 บทที่ 2
 บทที่ 3
 บทที่ 4
 บทที่ 5
 บทที่ 6
 บทสรุป&แบบฝึกหัด

กระบวนการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร

           คอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตาม จะมีลักษณะการทำงานของส่วนต่างๆ
ที่มีความสัมพันธ์กันเป็นกระบวนการ โดยมีองค์ประกอบพื้นฐานหลักคือ Input Process และ output ซึ่งมีขั้นตอนการทำงานดังภาพ

อยากรู้ขั้นตอนไหนคลิ๊กเลือกตรงรูปภาพได้เลยคะ


รับข้อมูลเข้า           ประมวลผลข้อมูล          แสดงผลลัพธ์

          ขั้นตอนที่ 1: รับข้อมูลเข้า (Input)

          เริ่มต้นด้วยการนำข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถผ่านทางอุปกรณ์ชนิดต่างๆ แล้วแต่ชนิดของข้อมูลที่จะป้อนเข้าไป เช่น ถ้าเป็นการพิมพ์ข้อมูลจะใช้แผงแป้นพิมพ์ (Keyboard) เพื่อพิมพ์ข้อความหรือโปรแกรมเข้าเครื่อง ถ้าเป็นการเขียนภาพจะใช้เครื่องอ่านพิกัดภาพกราฟิค (Graphics Tablet) โดยมีปากกาชนิดพิเศษสำหรับเขียนภาพ หรือถ้าเป็นการเล่นเกมก็จะมีก้านควบคุม (Joystick) สำหรับเคลื่อนตำแหน่งของการเล่นบนจอภาพ เป็นต้น

          แป้นพิมพ์ (Keyboard)

  

          เมาส์ (Mouse)

       

          แทร็กบอล

          ปากกาแสง ( Digitizing Tablet )

     

          Joystick หรือ Game Control

          

          สแกนเนอร์ (Scanner)

       

 

          ขั้นตอนที่ 2: ประมวลผลข้อมูล (Process)

          เมื่อนำข้อมูลเข้ามาแล้ว เครื่องจะดำเนินการกับข้อมูลตามคำสั่งที่ได้รับมาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ การประมวลผลอาจจะมีได้หลายอย่าง เช่น นำข้อมูลมาหาผลรวม นำข้อมูลมาจัดกลุ่ม นำข้อมูลมาหาค่ามากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น

          หน่วยประมวลผลข้อมูล

          ประกอบด้วยส่วนประกอบสำคัญ 3 ส่วน คือ

          1. หน่วยคำนวณและตรรกะ (Arithmetic & Logical Unit: ALU)

ทำหน้าที่เหมือนเครื่องคำนวณอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยทำงานเกี่ยวข้องกับการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร นอกจากนี้ยังมีความสามารถที่เครื่องคำนวณธรรมดาไม่มี
คือความสามารถในเชิงตรรกศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการเปรียบเทียบ ตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์

          2. หน่วยควบคุม (Control Unit)

          ทำหน้าที่ควบคุมลำดับขั้นตอนการประมวลผลและการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในหน่วยประมวลผลกลางกับอุปกรณ์นำเข้าข้อมูล อุปกรณ์แสดงผลลัพธ์และหน่วยความจำด้วย

          3. หน่วยความจำ (Memory Unit)

               3.1 หน่วยความจำหลัก (Main Memory) คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้เมื่อมีข้อมูลและ
ชุดคำสั่งที่ใช้ในการประมวลผลอยู่ในหน่วยความจำหลักเรียบร้อยแล้วเท่านั้นและหลังจากประมวลผลข้อมูล
ชุดคำสั่งเรียบร้อยแล้วผลลัพธ์ที่ได้จะเก็บไว้ ที่หน่วยความจำหลักก่อนนำออกไปแสดงที่อุปกรณ์แสดงผลลัพธ์เช่นเดียวกันไว้
       หน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์มีอยู่ 2 ลักษณะ คือ หน่วยความจำที่ต้องการกระแสไฟฟ้า
หล่อเลี้ยงในการเก็บรักษาข้อมูล (Volatile Memory) และหน่วยความจำที่สามารถเก็บข้อมูลเอาไว้ได้
้แม้จะไม่มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยง (Nonvolatile Memory)


               3.2 หน่วยความจำสำรอง (Secondary Storage)   เป็นหน่วยความจำที่อยู่ภายนอกเครื่อง
เป็นหน่วยความจำที่สามารถเก็บรักษาข้อมูลได้ตลอดไป หลังจากที่เราทำการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วหน่วยความจำสำรองจะช่วยให้เราสามารถเก็บรักษาข้อมูลเพื่อเก็บเอาไว้ในการทำงานต่อไปในอนาคต หน่วยความจำสำรองหรืออาจเรียกว่า สื่อบันทึกข้อมูล (Storage Media) เช่น แผ่นดิสก์เกต แผ่นซีดีรอม

      ตัวอย่างหน่วยความจำสำรอง
               อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูล และเป็นเครื่องช่วยในการบันทึกข้อมูล เช่น ฮาร์ดดิสก์
ฟลอปปีดิสก์, เทปไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์, zip disk, MO, PD, DVD เป็นต้น
                                              

   ฮาร์ดดิสก์               

  ฟล็อปปี้ดิสก์        

     ซีดีรอม                   

 


          ขั้นตอนที่ 3: แสดงผลลัพธ์ (Output)
               เป็นการนำผลลัพธ์จากการประมวลผลมาแสดงให้ทราบทางอุปกรณ์ที่กำหนดไว้ โดยทั่วไป
จะแสดงผ่านทางจอภาพ หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่า "จอมอนิเตอร์" (Monitor) หรือจะพิมพ์ข้อมูล
ออกทางกระดาษโดยใช้เครื่องพิมพ์ก็ได้

               หน่วยแสดงผลลัพธ์ (Output Device)
               อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์ ได้แก่

 1. เครื่องพิมพ์ Printer

                      

 2. จอภาพ