วิธีการสอนพิมพ์ดีดและการพิมพ์โดยใช้คอมพิวเตอร

คำอธิบายรายวิชา

     ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์ดีด และทฤษฎีการพิมพ์ดีด กลวิธีการสอนพิมพ์ดีด รูปแบบวิธีการสอนพิมพ์ดีด
ทำให้สามารถเลือกรูปแบบและวิธีการสอนแบบต่าง ๆ การประเมินผลวิชาพิมพ์ดีด สื่อการเรียนการสอนวิชาพิมพ์ดีด
และการจัดทำแผนการสอนวิชาพิมพ์ดีด เพื่อเสริมสร้างทักษะในการพิมพ์ดีดที่ดี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
การสอนวิชาพิมพ์ดีดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวคิด
     ปัจจุบันการเรียนการสอนวิชาพิมพ์ดีดมีความสำคัญอย่างมากทั้งในด้านของการผลิตเอกสาร  อาทิเช่น การพิมพ์
จดหมาย การพิมพ์รายงาน เป็นต้น การจัดทำสื่อต่าง ๆ เช่น วารสาร จุลสาร แผ่นพับฯลฯ และความจำเป็นที่ต้องใช้ใน
งานสำนักงาน งานส่วนตัว รวมทั้งด้านการเรียนการสอน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นงานที่ต้องอาศัยทักษะในการ
พิมพ์ดีดโดยเฉพาะคณะผู้จัดทำได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำคู่มือวิธีการสอนพิมพ์ดีดและการพิมพ์
โดยใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ฝึกหัดครู และบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจการสอนวิชาพิมพ์ดีดโดยใช้
คอมพิวเตอร์ สามารถเรียนรู้ และนำไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาพิมพ์ดีดต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้วิธีการเรียนการสอนวิชาพิมพ์ดีด ได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้สามารถเลือกรูปแบบวิธีการสอนต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ ในวิชาการสอนพิมพ์ดีดได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้นิสิตฝึกหัดครู และบุคลากรทางการศึกษาใช้เป็นคู่มือในการสอนวิชาพิมพ์ดีด
4. เพื่อเป็นการเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์รายวิชาวิธีการสอนพิมพ์ดีดและการพิมพ์โดยใช้คอมพิวเตอร์