แหล่งข้อมูลอ้างอิง

 

                   ณัฐวุฒิ กิจรุ่งเรือง, วัชรินทร์ เสถียรยานนท์ และวัชนีย์ เชาว์ดำรงค์. ผู้เรียนเป็นสำคัญและการเขียนแผนจัดการเรียนรู้  
ของครูมืออาชีพ.
กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2545. ธนียา เทียนคำศรี. Speed Learning ชุด คู่มือเรียนรู้ Macromedia Dreamweaver MX ฉบับเรียนเร็ว. นนทบุรี:
ไอ สแควร์, 2546. ปิยะพงษ์ หลักคำ. REAL WORLD ADOBE PHOTOSHOP 6.0. กรุงเทพฯ: เอ็นไซโคลกราฟ, 2543. พรทิพย์ อัจจิมารังษี, เสาวภา อำนวย.เอกสารประกอบการสอนวิชา BUS. ED 343 การสอนพิมพ์ดีดและปฏิบัติสำนักงาน.
กรุงเทพฯ: เกษตรศาสตร์, ม.ป.ป. พลับพลึง ภาษี. 108 กลเม็ดสร้างภาพสวยด้วย Photoshop 7. กรุงเทพฯ: ซอฟท์เพรส, 2545. เพ็ชร์รัตน์ จงรุ่งเรืองสิน.พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: มณฑลการพิมพ์, ม.ป.ป. เพียงภรณ์ หิรัญวงศ์. พิมพ์ดีดไทยขั้นพัฒนา. กรุงเทพฯ: เอมพันธ์, 2543. ยศ ทรัพย์เย็น. เอกสารประกอบคำสอนวิชา วิธีการสอนวิชาธุรกิจพื้นฐาน. กรุงเทพฯ: เกษตรศาสตร์, ม.ป.ป. สิทธิชัย ประสานวงศ์. รวมสุดยอดโปรแกรมเล่ม 13 Macromedia MX. กรุงเทพฯ: ซอฟท์เพรส, 2546. สุมาลี จันทร์ชลอ. การวัดและประเมินผล. กรุงเทพฯ: พิมพ์ดีด, 2542. เสาวภา อำนวย และคณะ.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการสอนพิมพ์ดีดไทยโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการสอนปกติ.
กรุงเทพฯ: เกษตรศาสตร์, 2534. www.codetukyang.com www.computertimesm.com/images/ www.culi.chuld.ac www.lcc.ac.th/Section/typing/ www.ku.ac.th/schoolnet/snet1/hardware/ www.stjohn.ac.th/training/ www.st.ac.th/chotika
www.sunncity.com/music/indexT.asp