อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

ผศ. ยศ ทรัพย์เย็น

 

คณะผู้จัดทำโครงการ
นางสาวกรรณิการ์ ประกาสิต
นางสาวปรีญาธร พรชัยเจริญ
นางสาวพนิดา ธานี
นางสาววันดี ธรรมเจริญ
ชั้นปีที่ 4  สาขาวิชาธุรกิจศึกษา  ภาควิชาอาชีวศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์