กล่องข้อความ: คณะเศรษฐศาสตร์ |  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร  |  สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร | 
 
 
 
 
  คณะเศรษฐศาสต
 
ร์ |  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร |  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร  |  สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร |    คณะเศรษฐศาสตร์ |  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร  |  สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร | และทรัพยากร  |  สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร |    คณะเศรษฐศาสตร์ |  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร  |  สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร |    คณะเศรษฐศาสตร์ |  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร  |  สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร | 

กล่องข้อความ: คำอธิบายเนื้อหาวิชา     


 เพื่อให้ทราบถึงระบบธุรกิจการเกษตร  สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตร โครงสร้างและการจัดการของหน่วยธุรกิจเกษตร การจัดองค์การและการผลิต ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งและการประเมินผลหน่วยธุรกิจเกษตร วัตถุประสงค์ของวิชา...
 

- 1.วัตถุประสงค์ของวิชา
- 2.กิจกรรมการเรียนการสอน                                                                                                                                                                                       .... [อ่านต่อ]
บทที่ 1  ระบบธุรกิจการเกษตรของประเทศไทยและความสัมพันธ์ของ                             ฝ่ายสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง


  ธุรกิจการเกษตร  หมายถึง การดำเนินงานทั้งกับจำหน่าย ปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมการผลิตในฟาร์ม การเก็บรักษา การแปรรูป และการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตผลพลอยได้จากสินค้า เกษตร (นิยามตามความหมายของศาสตราจารย์ J. Davis and Ray A. Goldberg ตีพิมพ์ในหนังสือ  A Conception of Agribusiness, Harvard Business School ปี2500)....                                                                                                                         
- 1. ความหมายและประเภทธุรกิจของงานด้านธุรกิจการเกษตร
- 2.โครงสร้างระบบธุรกิจการเกษตร
- 3.ประเด็นที่ควรพิจารณาในแต่ละระบบย่อยของระบบธุรกิจการเกษตร
- 4.แนวคิดจากการจัดลำดับความสำคัญของแต่ละระบบย่อยในระบบธุรกิจการเกษตร
- 5.ลักษณะที่ทำให้การจัดการธุรกิจการเกษตรมีความยุ่งยาก
- 6.ฝ่ายสนับสนุนที่เกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์ต่อระบบธุรกิจการเกษตร
                                                                                          .... [อ่านต่อ]
บทที่ 2   สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับงานธุรกิจการเกษตรและการวิเคราะห์


บทบาทของสภาพแวดล้อมที่มีต่อหน่วยธุรกิจเกษตร ในการจัดการหน่วยธุรกิจเกษตร กิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องกระทำเป็นเรื่องของความพยายามที่จะควบคุมความเสี่ยงของหน่วยธุรกิจให้น้อยที่สุด แต่การดำเนินงานของหน่วยธุรกิจเกษตรมีระดับความเสี่ยงโดยพื้นฐานสูงกว่าธุรกิจประเภทอื่น ๆ อันเนื่องมาจากสินค้าเกษตรเป็นสินค้าที่มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทั้งทางด้านการผลิตและการตลาด จึงเป็นเรื่องที่ควรจะต้องตระหนักถึงบทบาทของสภาพแวดล้อมที่มีต่อหน่วยธุรกิจเกษตร ซึ่งได้แก่ .....                                               
- 1. สภาพแวดล้อมของหน่วยธุรกิจเกษตร
- 2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยธุรกิจเกษตร : สภาพแวดล้อมภายนอก
- 3. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยธุรกิจเกษตร : สภาพแวดล้อมภายใน
                                                                                          .... [อ่านต่อ]
 บทที่ 3   การกำหนดแผนกลยุทธ์ ของหน่วยธุรกิจเกษตร


แผนกลยุทธ์ หมายถึง ข้อกำหนดในแนวทางปฏิบัติเพื่อนำไปดำเนินการในอนาคต  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถใช้เป็นแนวทางในการนำทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดมาใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพภายใต้สภาพแวดล้อมและสภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมนั้นๆ  ทั้งนี้ลักษณะของแผนกลยุทธ์ จะต้องประกอบด้วย...                            
- 1. แนวคิดการกำหนดแผนกลยุทธ์สำหรับหน่วยธุรกิจเกษตรในยุคของการแข่งขัน
- 2. แนวคิดการกำหนดแผนกลยุทธ์สำหรับหน่วยธุรกิจเกษตรที่ตั้งใหม่
                                                                                           .... [อ่านต่อ]
บทที่ 4  การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งหน่วยธุรกิจเกษตร


หน่วยธุรกิจเกษตร มีทางเลือกให้องค์การมีลักษณะ เป็นหรือไม่เป็นทางการก็ได้ มีเจ้าของคนเดียว หรือ เป็นกลุ่มคนก็ได้ ดังนั้นประเภทขององค์การที่จะเลือกใช้ ได้แก่...                                                                                                          
                                                                                 
    -1. การศึกษาการจัดองค์การ และการจัดการภายในของหน่วยธุรกิจเกษตร
-2. การศึกษาการจัดการด้านแหล่งเงินทุน
                                                                                           .... [อ่านต่อ]
บทที่ 5   การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการหน่วยธุรกิจเกษตร ด้านการตลาดและการผลิต


 โครงสร้างตลาด  หมายถึง  ลักษณะการ กระจายของ ขนาดและจำนวนของหน่วยธุรกิจในตลาด  ลักษณะการกีดกันการเข้าสู่ตลาดของหน่วยธุรกิจรายใหม่ และลักษณะความแตกต่างของสินค้าและบริการในตลาด ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้มีอิทธิพลต่อ ลักษณะในการแข่งขันทางการค้า การกำหนดราคา และวิธีปฏิบัติต่อกันและกันในตลาด...                                          
 
-1. การศึกษาการจัดการด้านการตลาด
-2. การศึกษาการจัดการด้านการผลิต
                                                                                            .... [อ่านต่อ]
บทที่ 6     การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการทางการเงินและความอ่อนไหวของโครงการ


 ในการผลิตทางการเกษตร นิยม บันทึกต้นทุนในลักษณะของต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร  ทั้งนี้จะมีการจำแนกต้นทุนออกเป็นต้นทุนที่เป็นและไม่เป็นเงินสด  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อต้นทุนการผลิตระดับฟาร์ม  1.ระยะเวลาการผลิต   ต้นทุนการผลิตมีทั้งต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่  ในระยะสั้นผู้จัดการฟาร์มไม่สามารถเปลี่ยนแปลงปัจจัยคงที่ได้  การผลิตจึงทำได้โดยการเพิ่มปัจจัยผันแปร ซึ่งก็จะเป็นไปตามกฎแห่งการลดน้อยถอยลงของผลได้...                      
-1.การจัดทำงบประมาณการเงินเพื่อใช้ในการวิเคราะห์
-2. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการทางการเงิน
-3.การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ(Sensitivity Analysis)
-4. ปัญหาในการวิเคราะห์โครงการทางธุรกิจเกษตร
                                                                                           .... [อ่านต่อ]
บทที่ 7                                                               การประเมินผลหน่วยธุรกิจเกษตร


การประเมินความสัมพันธ์ของปัจจัยตาม 7s (McKinsey 7s Framework) แนวคิดประสิทธิภาพของหน่วยธุรกิจขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของปัจจัย 7 ประการ  ประเมินความเชื่อมโยงสัมพันธ์มีครบทุกปัจจัย และระดับของความแข็งแกร่งในความเชื่อมโยง...      
 
 
-1. การประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยธุรกิจเกษตรในยุคของการแข่งขัน
-2. การประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยธุรกิจเกษตรที่ตั้งใหม่
                                                                                         .... [อ่านต่อ]
เอกสารอ่านประกอบ 


 เอกสารอ่านประกอบ เสริมความรู้เพิ่มเติมมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ....
                                                       .... [อ่านต่อ]
 
 

Department of Agricultural and Resource Economics,
  Faculty of Economics Kasetsart University,  
Bangkok 10900 Thailand 
Tel. 66 2561 3467 , 66 2942 8649-51 Fax. 66 2942 8047

                          ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์                                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02 5613467, 02 9428649 - 51 Fax : 02 9428047
Email : agecon@ku.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นงนุช อังยุรีกุล  Assistant Professor  Nongnuch Angyurekul

 
การจัดการธุรกิจการเกษตร
คำอธิบายเนื้อหาวิชา
บทที่ 1  ระบบธุรกิจการเกษตรของ   
  ประเทศไทยและความสัมพันธ์
  ของฝ่ายสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2  สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
  กับงานธุรกิจการเกษตรและการวิ
  เคราะห์
บทที่ 3 การกำหนดแผนกลยุทธ์ ของ
  หน่วยธุรกิจเกษตร
บทที่ 4 การศึกษาความเป็นไปได้ใน
  การจัดตั้งหน่วยธุรกิจเกษตร
บทที่ 5 การศึกษาความเป็นไปได้ใน
  การจัดการหน่วยธุรกิจเกษตร
บทที่ 6 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้
  ของโครงการทางการเงินและ
  ความอ่อนไหวของโครงการ
บทที่ 7 การประเมินผลหน่วยธุรกิจ
  เกษตร
Download
เอกสารอ่านประกอบ
   
   
   
   
   
   

รวม LINK

ห้องสมุดพิทยาลงกรณ
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
โครงการปริญญาโทธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ): MAB
สำนักหอสมุด