กล่องข้อความ:  
คำอธิบายเนื้อหาวิชา

กล่องข้อความ: คณะเศรษฐศาสตร์ |  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร  |  สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร | 
 
 
 
 
  คณะเศรษฐศาสต
 
ร์ |  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร |  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร  |  สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร |    คณะเศรษฐศาสตร์ |  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร  |  สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร | และทรัพยากร  |  สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร |    คณะเศรษฐศาสตร์ |  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร  |  สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร |    คณะเศรษฐศาสตร์ |  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร  |  สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร | 

กล่องข้อความ:        Copyright © 2004 AP.Nongnuch A. All rights reserved

 

การจัดการธุรกิจการเกษตร
คำอธิบายเนื้อหาวิชา
บทที่ 1  ระบบธุรกิจการเกษตรของ   
  ประเทศไทยและความสัมพันธ์
  ของฝ่ายสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2  สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
  กับงานธุรกิจการเกษตรและการวิ
  เคราะห์
บทที่ 3 การกำหนดแผนกลยุทธ์ ของ
  หน่วยธุรกิจเกษตร
บทที่ 4 การศึกษาความเป็นไปได้ใน
  การจัดตั้งหน่วยธุรกิจเกษตร
บทที่ 5 การศึกษาความเป็นไปได้ใน
  การจัดการหน่วยธุรกิจเกษตร
บทที่ 6 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้
  ของโครงการทางการเงินและ
  ความอ่อนไหวของโครงการ
บทที่ 7 การประเมินผลหน่วยธุรกิจ
  เกษตร
Download
เอกสารอ่านประกอบ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

กล่องข้อความ:  
วิชา 119472 การจัดการธุรกิจการเกษตร (Agribusiness Management)
----------------------------------------------
คำอธิบายเนื้อหาวิชา (course description)
เพื่อให้ทราบถึงระบบธุรกิจการเกษตร  สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตร โครงสร้างและการจัดการของหน่วยธุรกิจเกษตร การจัดองค์การและการผลิต ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งและการประเมินผลหน่วยธุรกิจเกษตร
จำนวน  3  หน่วยกิต  วิชาพื้นฐาน 119371 ธุรกิจการเกษตรเบื้องต้น
วัตถุประสงค์ของวิชา
                 1.   ทราบถึงแนวคิดและภาพรวมของระบบธุรกิจการเกษตรไทย
 2.   ทราบและวิเคราะห์สภาพสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยธุรกิจเกษตร เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์ได้
 3.   ทราบแนวคิดในการกำหนดโครงสร้างและการจัดการของหน่วยธุรกิจเกษตร
 4.   ทราบและวิเคราะห์การจัดองค์การและการผลิตของหน่วยธุรกิจเกษตร
 5.   ทราบขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
 6.   ทราบและพัฒนาทักษะในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในการจัดตั้งหน่วยธุรกิจเกษตร โดยพิจารณาความเป็นไปได้ในด้านต่าง ๆ  คือ ทางด้านการจัดการองค์การ การจัดการตลาด การจัดการผลิต และ การจัดการการเงิน ตลอดจนผลกระทบทางด้านสังคม
 7.   ทราบเทคนิควิธีการประเมินผลโครงการหน่วยธุรกิจเกษตรในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในระยะก่อนเริ่มดำเนินโครงการและระยะดำเนินโครงการ

กิจกรรมการเรียนการสอน
การเรียนการสอนใช้วิธีการบรรยาย การเรียนแบบร่วมมือ มีการอภิปราย มอบงานศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและกลุ่ม การจัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการศึกษากรณีเฉพาะของหน่วยธุรกิจเกษตรเป็นรูปเล่มโดยการแบ่งกลุ่มนิสิต  และมีการส่งงานค้นคว้าในด้านการจัดองค์การ การจัดการตลาด การจัดการผลิต และการจัดการการเงิน และมีการนำเสนอรายงานหน้าชั้นโดยกลุ่มนิสิตที่ทำการศึกษาแล้วเปิดอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแต่ละเรื่องรายงาน
 
การให้โอกาสนอกเวลาเรียนแก่นิสิตเข้าพบและให้คำแนะนำในด้านการเรียน
วัน  จันทร์ ถึง พฤหัส  เวลา  8.00 – 11.30 น.      
โทรศัพท์/โทรสาร 02  942 8649-51
                 E-Mail Address: feconna@ku.ac.th