กล่องข้อความ: กล่องข้อความ:  
เอกสารอ่านประกอบ
กล่องข้อความ:

กล่องข้อความ: คณะเศรษฐศาสตร์ |  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร  |  สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร | 
 
 
 
 
  คณะเศรษฐศาสตร์ |  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร  |  สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร |    คณะเศรษฐศาสตร์ |  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร  |  สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร |    คณะเศรษฐศาสตร์ |  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร  |  สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร | 

กล่องข้อความ:  
เอกสารอ่านประกอบ
 
1. เอกสารคำสอน (ในชั้นเรียน)
 
2. นงนุช  โสรัตน์. 2529.  การจัดการธุรกิจการเกษตร. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 
3. Agribusiness Management Program, Agribusiness Management Resource Materiais (Vol.IX)
 
4. Danies,  Samuel  R.  1979.  Agribusines and Rural Enterprise Project Analysis Manual. Washington, Agribusiness Div.,  Office of Agriculture, Development Support Bureau, Agency for International Development.
 
5. Downey W.  David. 1987. Agribusiness Management. 2 nd ed. New York : McGraw-Hill.
 
6. Hamiton, William H. 1992. Agribusiness:An Enterpreneurial Approach.Albany N.Y. : elmar Pub.
 
7. J.  Morley English,  1984. Project Evaluation:  A Unified Approach for The Analysis of Capital Investments. Macmillian Publishing Company :  New York.
 
8. James  E. Austin.1967. Agroindustrial Project Analysis. Baltimore. The Jahns Hopkins University Press.
 
9. James G. Beierlein, Kenneth  C. Schneeberger and Donald D. Osburn.  1995. Agribusiness Management. Waveland Press,Inc Illinois.
 
10. Kenneth D. Dufe. 1979. Principles of Management in Agribusiness. Reston Publishing Co.Insc. 
 
11. Kotler Philip, 2003. Marketing Management. Prentice Hall.
 
12. Michael E. Porter,1985. Competitive Advantage. Simon&Schuster.
 
13. Seperich, Wooverton and Beierlein. 1984. Introduction to Agribusiness Maketing. Prentice Hall Career &  Technology.
 
14. United Nations Industrial Development Organization. 1978. Manual for the Preparation of Industrial Feasibility Studies. New York : United Nations Publication.
 
 
                   Copyright © 2004 AP.Nongnuch. All rights reserved

 

การจัดการธุรกิจการเกษตร
คำอธิบายเนื้อหาวิชา
บทที่ 1  ระบบธุรกิจการเกษตรของ   
  ประเทศไทยและความสัมพันธ์
  ของฝ่ายสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2  สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
  กับงานธุรกิจการเกษตรและการวิ
  เคราะห์
บทที่ 3 การกำหนดแผนกลยุทธ์ ของ
  หน่วยธุรกิจเกษตร
บทที่ 4 การศึกษาความเป็นไปได้ใน
  การจัดตั้งหน่วยธุรกิจเกษตร
บทที่ 5 การศึกษาความเป็นไปได้ใน
  การจัดการหน่วยธุรกิจเกษตร
บทที่ 6 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้
  ของโครงการทางการเงินและ
  ความอ่อนไหวของโครงการ
บทที่ 7 การประเมินผลหน่วยธุรกิจ
  เกษตร
Download
เอกสารอ่านประกอบ