กล่องข้อความ:  
คำถามท้ายบท

กล่องข้อความ: คณะเศรษฐศาสตร์ |  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร  |  สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร | 
 
 
 
 
  คณะเศรษฐศาสตร์ |  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร  |  สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร |    คณะเศรษฐศาสตร์ |  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร  |  สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร |    คณะเศรษฐศาสตร์ |  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร  |  สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร | 

กล่องข้อความ:     คำถามประเมินผลหลังการเรียน บทที่ 1  
1.ที่กล่าวว่าระบบธุรกิจการเกษตร เป็นความเชื่อมโยงขององค์ประกอบในงานของธุรกิจการเกษตรทั้ง 4 ระบบย่อยนั้น อยากทราบว่า ได้แก่ระบบย่อยใดบ้าง
2.จากแนวคิดการจัดลำดับความสำคัญของแต่ละระบบย่อยในระบบธุรกิจการเกษตรในประเทศที่พัฒนาแล้ว อยากทราบว่าในที่สุดระบบย่อยใดเป็นระบบย่อยที่สำคัญที่สุด
3.ฝ่ายสนับสนุนที่เกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์ต่อระบบธุรกิจการเกษตร ของภาครัฐ และภาคเอกชน ได้แก่หน่วยงานใดบ้าง
 
คำถามประเมินผลหลังการเรียน บทที่ 2  
1.เมื่อพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมของหน่วยธุรกิจเกษตร ผู้บริหารควรตระหนักถึงเรื่องอะไรบ้าง
2.ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยธุรกิจเกษตร ควรจะต้องวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง
 

คำถามประเมินผลหลังการเรียน บทที่ 3 
1.กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ มีขั้นตอนอย่างไร
2.การศึกษาความเป็นไปได้ มีขั้นตอนอย่างไร
 

คำถามประเมินผลหลังการเรียน บทที 4 
1. อยากทราบว่า การที่จะมีหน่วยธุรกิจเกษตรเกิดขึ้น จะสามารถจัดตั้งเป็นองค์การประเภทใดได้บ้าง และการตัดสินใจเลือกควรเลือกอย่างไร
2. การประมาณความต้องการเงินทุนของโครงการ ควรพิจารณาจากค่าอะไรบ้าง
 

คำถามประเมินผลหลังการเรียน บทที 5 
1.ในการศึกษาการจัดการด้านการตลาด มีประเด็นอะไรบ้างที่ต้องพิจารณา 
2.ในการศึกษาการจัดการด้านการผลิต ของการผลิตระดับฟาร์มนั้น เกษตรกรมีประเด็นอะไรบ้างที่ต้องจัดทำ
 

คำถามประเมินผลหลังการเรียน บทที 6 
1.ประเภทของงบการเงินที่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยธุรกิจเกษตร อย่างน้อยควรมีงบการเงินประเภทใดบ้าง 
2.ปัญหาในการวิเคราะห์โครงการทางธุรกิจเกษตร เกิดจากอะไรบ้าง
 

คำถามประเมินผลหลังการเรียน บทที 7 
 
1.การประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของหน่วยธุรกิจเกษตร ให้ผลการประเมินเกี่ยวกับอะไร และนำผลที่ได้ไปใช้ทำอะไร
2.การติดตามและประเมินงานโครงการ มีกิจกรรมอะไรบ้าง
 

 
 
 
 
 
 

แนวตอบคำถาม บทที่ 1  
 
1.ระบบธุรกิจการเกษตร เป็นความเชื่อมโยงขององค์ประกอบในงานของธุรกิจการเกษตรทั้ง 4 ระบบย่อย ได้แก่ ระบบย่อยปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร ระบบย่อยการผลิตในฟาร์ม ระบบย่อยการแปรรูปและการเก็บรักษา และระบบย่อยการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตผลพลอยได้
 
2.จากแนวคิดการจัดลำดับความสำคัญของแต่ละระบบย่อยในระบบธุรกิจการเกษตรในประเทศที่พัฒนาแล้ว พบว่า ระบบย่อยการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตผลพลอยได้ เป็นระบบที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ระบบย่อยอื่นๆ เกิดการขับเคลื่อนไป
 
3.ฝ่ายสนับสนุนที่เกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์ต่อระบบธุรกิจการเกษตร ของภาครัฐ ได้แก่ กรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมการพัฒนาชุมชน ธ.ก.ส. ฯลฯ และของภาคเอกชน ได้แก่ สมาคมการค้า หอการค้า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ บริหารกองทุนพัฒนานวัตกรรม สถาบันอาหาร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) สถาบันการศึกษา ธุรกิจรับทำวิจัย ธุรกิจที่ปรึกษา ฯลฯ
  
แนวตอบคำถาม บทที่ 2  
 
1.เมื่อพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมของหน่วยธุรกิจเกษตร ผู้บริหารควรตระหนักถึง สภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่และที่จะเปลี่ยนแปลงไป และระดับความเสี่ยงทางธุรกิจที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่จะมีผลต่อแผนกลยุทธ์ของหน่วยธุรกิจเกษตรนั้นๆ ทั้งนี้ผู้บริหารจะต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมภายนอก ทั้งระดับจุลภาคและมหภาค และสภาพแวดล้อมภายใน
 
2.ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยธุรกิจเกษตร ควรจะต้องวิเคราะห์เกี่ยวกับ
     ก.        การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยการพยากรณ์ถึงสิ่งเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ  การประเมินโอกาสและข้อจำกัดของหน่วยธุรกิจ
     ข.        การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและสภาวะการแข่งขัน โดยวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจของอุตสาหกรรม สภาพการแข่งขันตามพัฒนาการของวงจรชีวิตของอุตสาหกรรม ปัจจัยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพการแข่งขัน สภาพแงผลักดันในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระดับโลก และการวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของอุตสาหกรรม
     ค.       การวิเคราะห์คู่แข่งขัน โดย การประเมินหาคู่แข่งขันเป้าหมายของหน่วยธุรกิจ และการประเมินความสามารถของคู่แข่งขัน
     ง.       การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยการวิเคราะห์ตามสายงาน ปัจจัย 7s ห่วงโซ่แห่งคุณค่า ความสามารถหลัก และการประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของหน่วยธุรกิจ
 
แนวตอบคำถาม บทที่ 3  
 
1.กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ มีขั้นตอน ดังนี้คือ
    ก.        กำหนดวิสัยทัศน์
    ข.        กำหนดพันธะกิจ
    ค.        กำหนดวัตถุประสงค์ขององค์การ
    ง.        กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์
    จ.        กำหนดแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการและแผนการควบคุม การติดตามและประเมินผล
 
2.การศึกษาความเป็นไปได้ มีขั้นตอนดังนี้คือ
    ก.          การระบุโครงการที่สนใจลงทุน
    ข.          การคัดเลือกเบื้องต้น
    ค.          การวิเคราะห์ความเป็นไปได้
    ง.           การประเมินค่าโครงการ
    จ.           การจัดเตรียมโครงการลงทุนเพื่อเสนอหาแหล่งเงินทุน
 
 
แนวตอบคำถาม บทที่ 4  
 
1.การที่จะมีหน่วยธุรกิจเกษตรเกิดขึ้น มีประเภทองค์การที่สามารถเลือกจัดตั้งได้ เช่น เจ้าของคนเดียว การร่วมลงทุน ห้างหุ้นส่วนไม่เป็นนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน จำกัด สหกรณ์ หรือ กลุ่มเกษตรกร เป็นต้น และการตัดสินใจเลือกควรเลือกให้เหมาะสมกับวิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ เพราะในแต่ละประเภทองค์การต่างมีข้อดีและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน ตามเงื่อนไข เช่น การจดทะเบียนจัดตั้ง จำนวนเจ้าของ การเปลี่ยนเจ้าของ การบริหาร การทำนิติกรรม อายุธุรกิจ การรับภาระของเจ้าของ/ผู้บริหาร ความสามารถในการระดมเงิน และภาษี เป็นต้น
 
2. การประมาณความต้องการเงินทุนของโครงการ ควรพิจารณาจากค่าใช้จ่ายในช่วงริเริ่มโครงการ ค่าลงทุนในทรัพย์สิน และเงินทุนดำเนินการที่ต้องการใช้
 
แนวตอบคำถาม บทที่ 5  
 
1.ในการศึกษาการจัดการด้านการตลาด มีประเด็นที่ต้องพิจารณา ได้แก่ โครงสร้างตลาด พฤติกรรมตลาด ตลาดเป้าหมายและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย พฤติกรรมผู้บริโภค การกำหนดตำแหน่งของสินค้า และการกำหนดส่วนประสมการตลาด
2.ในการศึกษาการจัดการด้านการผลิต ของการผลิตระดับฟาร์มนั้น เกษตรกรมีประเด็นที่ต้องจัดทำได้แก่
             (1). การกำหนดแผนกิจกรรมตลอดปีการผลิต
             (2). การกำหนดการเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิต และปัจจัยการผลิตที่ต้องการใช้ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์
             (3). การกำหนดแผนการใช้กำลังคนร่วมกับแผนการใช้เครื่องทุ่นแรงในแต่ละกิจ กรรม
             (4). การกำหนดแผนการเงินและรายจ่าย-รายรับ
             (5). การกำหนดแผนการกระจายผลผลิตและผลิตผลพลอยได้
       (6). การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต รายจ่ายการดำเนินการ รายรับ และผลกำไร 
       (7). การประเมินผลสำเร็จของการผลิตใน 1 รุ่นการผลิต และใน 1 ปีการผลิต
 
 
แนวตอบคำถาม บทที่ 6  
 
1.ประเภทของงบการเงินที่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยธุรกิจเกษตร อย่างน้อยควรมีงบการเงินประเภท งบดุล งบรายได้-รายจ่าย และงบกรแสเงินสด
 
2.ปัญหาในการวิเคราะห์โครงการทางธุรกิจเกษตร เกิดจากความบกพร่องทางคุณสมบัติของผู้ศึกษา มุมมองของผู้เกี่ยวข้องแตกต่างกัน ความถูกต้องของข้อมูล ประเภทและลักษณะเฉพาะของโครงการ และสภาพแวดล้อมโครงการ
 
แนวตอบคำถาม บทที่ 7  
 
1.การประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของหน่วยธุรกิจเกษตร ให้ผลการประเมินเกี่ยวกับ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ของหน่วยธุรกิจ และนำผลที่ได้ไปใช้ในการกำหนดหรือปรับแผนกลยุทธ์ที่ใช้มีความเหมาะสมกับสภาพแข่งขันในปัจจุบันและที่คาดว่าจะเป็นในอนาคต
 
2.การติดตามและประเมินงานโครงการ มีกิจกรรมอยู่ 3 ช่วงคือ
                ช่วง 1 การประเมินผลก่อนการปฏิบัติตามโครงการ (Pre-evaluation) 
           ช่วง 2 การประเมินผลในระหว่างการปฏิบัติตามโครงการ (On-going)
   ช่วง 3 การประเมินผลภายหลังจากการปฏิบัติการตามโครงการสิ้นสุดลงแล้ว
 
 
Copyright © 2004 AP.Nongnuch. All rights reserved

 

 

การจัดการธุรกิจการเกษตร
คำอธิบายเนื้อหาวิชา
บทที่ 1  ระบบธุรกิจการเกษตรของ   
  ประเทศไทยและความสัมพันธ์
  ของฝ่ายสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2  สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
  กับงานธุรกิจการเกษตรและการวิ
  เคราะห์
บทที่ 3 การกำหนดแผนกลยุทธ์ ของ
  หน่วยธุรกิจเกษตร
บทที่ 4 การศึกษาความเป็นไปได้ใน
  การจัดตั้งหน่วยธุรกิจเกษตร
บทที่ 5 การศึกษาความเป็นไปได้ใน
  การจัดการหน่วยธุรกิจเกษตร
บทที่ 6 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้
  ของโครงการทางการเงินและ
  ความอ่อนไหวของโครงการ
บทที่ 7 การประเมินผลหน่วยธุรกิจ
  เกษตร
Download
เอกสารอ่านประกอบ