กล่องข้อความ:  
ดาวน์โหลดเอกสารการเรียนการสอน

กล่องข้อความ: คณะเศรษฐศาสตร์ |  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร  |  สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร | 
 
 
 
 
  คณะเศรษฐศาสต
 
ร์ |  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร |  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร  |  สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร |    คณะเศรษฐศาสตร์ |  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร  |  สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร | และทรัพยากร  |  สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร |    คณะเศรษฐศาสตร์ |  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร  |  สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร |    คณะเศรษฐศาสตร์ |  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร  |  สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร | 

กล่องข้อความ: บทที่ 1 ระบบธุรกิจการเกษตรของประเทศไทย และ ความสัมพันธ์ของฝ่ายสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
กล่องข้อความ: คำอธิบายเนื้อหารายวิชา
บทที่ 1 ระบบธุรกิจการเกษตรของประเทศไทย และ 
           ความสัมพันธ์ของฝ่ายสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง

กล่องข้อความ: บทที่ 2   สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับงานธุรกิจการเกษตรและการวิเคราะห์

กล่องข้อความ: บทที่ 3  การกำหนดแผนกลยุทธ์ ของหน่วยธุรกิจเกษตร

กล่องข้อความ: บทที่ 4 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งหน่วยธุรกิจเกษตร

กล่องข้อความ: บทที่ 5  การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการหน่วยธุรกิจเกษตรด้านการตลาดและการผลิต

กล่องข้อความ: บทที่ 6 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการทางการเงิน
             และความอ่อนไหวของโครงการ

กล่องข้อความ: บทที่ 7 การประเมินผลหน่วยธุรกิจเกษตร 
กล่องข้อความ: เอกสารอ่านประกอบ 
กล่องข้อความ:  Copyright © 2004 AP.Nongnuch. All rights reserved
กล่องข้อความ:

 

การจัดการธุรกิจการเกษตร
คำอธิบายเนื้อหาวิชา
บทที่ 1  ระบบธุรกิจการเกษตรของ   
  ประเทศไทยและความสัมพันธ์
  ของฝ่ายสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2  สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
  กับงานธุรกิจการเกษตรและการวิ
  เคราะห์
บทที่ 3 การกำหนดแผนกลยุทธ์ ของ
  หน่วยธุรกิจเกษตร
บทที่ 4 การศึกษาความเป็นไปได้ใน
  การจัดตั้งหน่วยธุรกิจเกษตร
บทที่ 5 การศึกษาความเป็นไปได้ใน
  การจัดการหน่วยธุรกิจเกษตร
บทที่ 6 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้
  ของโครงการทางการเงินและ
  ความอ่อนไหวของโครงการ
บทที่ 7 การประเมินผลหน่วยธุรกิจ
  เกษตร
Download
เอกสารอ่านประกอบ