กล่องข้อความ:   1 การประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยธุรกิจเกษตรในยุคของการแข่งขัน
 
                 1.การประเมินผล : ตามสายงาน        ( Functional Evaluation ) ได้แก่
 
Øฝ่ายการตลาด         :  ประเมินการกำหนด  STP  ,  กลยุทธ์ Marketing Mix ที่ใช้ , ตำแหน่งของกิจการใน สถานการณ์การแข่งขัน 
 
Ø  ฝ่ายการเงิน/บัญชี  :  ประเมิน ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง (Actual Statement) เปรียบเทียบกับ งบประมาณ  (Budgeting) , Financial Ratio  Analysis  ,  Trend Analysis
 
Ø ฝ่ายการผลิต          :  ประเมิน Operational Process, Quality Control,  Inventory   Managementประเมินผลความก้าวหน้าในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์   
 
Øฝ่ายทรัพยากรบุคคล           :  ประเมิน อัตราการลาออก  , อัตราการขาดงาน ,    สภาพสิ่งแวดล้อมการ ทำงาน ,  ความพึงใจในงานและความรักองค์กรของพนักงาน,   การประเมินผลงานปฏิบัติการ และผลการพัฒนาและฝึกอบรม                
 
Ø ฝ่ายบริหารและจัดการ        :  ประเมิน พันธะกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย และแผนงานของกิจการ  และประเมิน Corporate Culture  
 
                 2.การประเมินความสัมพันธ์ของปัจจัยตาม 7s (McKinsey 7s Framework) แนวคิดประสิทธิภาพของหน่วย
ธุรกิจขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของปัจจัย 7 ประการ  ประเมินความเชื่อมโยงสัมพันธ์มีครบทุกปัจจัย และระดับของความแข็งแกร่งในความเชื่อมโยง 
 
                 3.การประเมิน ห่วงโซ่แห่งคุณค่า  ( Value Chain Evaluation ) ประเมิน ผลการดำเนินงานของกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน มีความเชื่อมโยงในการส่งคุณค่า และมีการรักษาระดับ หรือมีการพัฒนาระดับแห่งคุณค่าให้สูงขึ้น
 
                 4.การประเมิน ความสามารถหลัก ( Core Competency Evaluation) ความสามารถหลัก  หรือ เรียก  ความเชี่ยวชาญหลัก  ประเมินตามเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาความสามารถหลัก
 
เกณฑ์ที่ 1  เป็นสิ่งที่ลูกค้าสามารถรับรู้ได้
                      ประเมิน ระดับการรับรู้และการตอบสนองของลูกค้า
 
เกณฑ์ที่ 2  เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งโอกาสในการเข้าสู่ตลาด
                      ประเมิน ระดับศักยภาพหรือความได้เปรียบของการเข้าสู่ตลาด
 
เกณฑ์ที่ 3  เป็นสิ่งที่ลอกเลียนแบบได้ยาก
ประเมิน ระดับความรวดเร็วของการพัฒนา และความล้ำหน้าคู่แข่งขัน
 
เกณฑ์ที่ 4  เป็นสิ่งที่ประสานและรวบรวมทักษะ ความสามารถและทรัพยากรภายในหน่วยธุรกิจเข้าด้วยกัน
ประเมิน ระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้ทรัพยากรองค์กร
 
เกณฑ์ที่ 5  เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่มีพื้นฐานมาจากความรู้ ความสามารถ
                                                   ประเมิน ระดับของความแตกต่าง/โดดเด่นของความรู้/ความสามารถพื้นฐาน
 
5. การประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  จากจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ของหน่วยธุรกิจ เพื่อประเมินกลยุทธ์ที่ใช้มีความเหมาะสมกับสภาพแข่งขันในปัจจุบันและที่คาดว่าจะเป็นในอนาคต

                                                                                                                                        [ด้านบน]
 

กล่องข้อความ:  
บทที่ 7  การประเมินผลหน่วยธุรกิจเกษตร

กล่องข้อความ: คณะเศรษฐศาสตร์ |  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร  |  สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร | 
 
 
 
 
  คณะเศรษฐศาสตร์ |  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร  |  สาขาวิชาธุรกิจการเ กษตร |      คณะเศรษฐศาสตร์ |  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร  |  สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร |    คณะเศรษฐศาสตร์ |  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร  |  สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร | 

กล่องข้อความ:   2  การประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยธุรกิจเกษตรที่ตั้งใหม่
 
                 ก่อนที่จะกล่าวถึงการติดตามและประเมินงานโครงการ  โครงการต้องเกิดกิจกรรมการปฏิบัติตามโครงการ (Project Implementation) ที่ตัดสินใจที่จะลงทุนก่อน  เมื่อปฏิบัติตามแล้ว จึงมีกิจกรรมของการติดตามผล (Monitoring) แล้วในระยะหนึ่งก็จะทำการประเมินผลงาน (Evaluation) ที่ติดตามดูแลนั้นอีกต่อหนึ่ง
                 
1. การปฏิบัติตามโครงการ (Project Implementation)
การปฏิบัติตามโครงการ เป็นเรื่องของการนำแผนที่ได้กำหนดไว้มาปฏิบัติ  ซึ่งถ้าแผนงานมีความชัดเจนก็จะนำไปปฏิบัติได้ง่าย  ทั้งนี้การปฏิบัติตามโครงการมักจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วงการดำเนินการ คือ
 
                                  ช่วง 1 ช่วงการลงทุน (Investment Period) นับตั้งแต่เริ่มโครงการ อาทิเช่น การก่อตั้งกิจการ การก่อสร้างโรงงาน/สิ่งปลูกสร้าง การจัดซื้อเครื่องจักร/เครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น ซึ่งช่วงนี้อาจใช้เวลานานภายใน 1 ปีหรืออาจถึง 5 ปี แล้วแต่ว่าจะเป็นโครงการเกี่ยวกับอะไร  การปฏิบัติงานในช่วงนี้จึงเกี่ยวข้องกับการใช้เงินลงทุนจำนวนมากในทรัพย์สินคงที่ (Fixed Assets) ของโครงการ
 
                                  ช่วง 2 ช่วงการพัฒนาให้เกิดขึ้น (Development Period) เป็นช่วงที่เริ่มมีการทดลองผลิตหรือดำเนินการผลิตเกิดขึ้นแล้ว แต่ยังไม่เต็มความสามารถของกำลังการผลิต  มักจะเป็นช่วงของการปรับปรุงเทคนิคการผลิตที่เลือกใช้ให้เหมาะสมภายใต้ข้อจำกัดของโครงการนั้นๆ  หรือปฏิบัติให้เกิดความเข้าใจและความชำนาญในระบบการผลิตนั้นๆ  เป็นช่วงที่เริ่มมีการสร้างรายได้จากการขายผลผลิตของโครงการ แต่ก็ยังไม่มากนัก โดยแปรตามขนาดกำลังการผลิตของโครงการ  ถ้าเป็นโครงการธุรกิจการเกษตรที่เกี่ยวกับปศุสัตว์หรือไม้ผล ไม้ยืนต้น อาจจะใช้ระยะเวลาการพัฒนาโครงการเข้าสู่การผลิตเต็มกำลังการผลิตนานมากขึ้นตามลักษณะทางธรรมชาติของสินค้าเกษตรชนิดนั้น ๆ เช่นกรณีไม้ผลไม้ยืนต้น หลังจากปลูกแล้ว ก่อนที่จะมีการให้ผลผลิตในงวดแรก อาจต้องใช้เวลานาน 3 –7 ปี เป็นต้น
 
                                  ช่วง 3 ช่วงดำเนินการ (Operation Period) เป็นช่วงที่โครงการมีการปรับเข้าสู่การผลิตอย่างเต็มกำลังการผลิต หรือตามเป้าหมายกำลังการผลิตสูงขึ้นในระดับที่ต้องการ และโครงการจะดำเนินการต่อๆ ไป จนกระทั่งสิ้นสุดอายุโครงการ ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับอายุของการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินหลักสำคัญในการผลิตตามโครงการ เช่น ไม้ผลไม้ยืนต้นมีอายุตามลักษณะทางธรรมชาติของพืชผลชนิดนั้นๆ ประมาณ 20-30 ปี เป็นต้น หรือสิ้นสุดตามการวิเคราะห์อายุที่เหมาะสมในการรื้อสวนเก่า เพื่อปลูกทดแทนใหม่ นั้นหมายความว่าจะต้องมีการปิด/สิ้นสุดโครงการก่อน แล้วจึงมีการลงทุนโครงการใหม่ต่อไป  หรือดำเนินการโครงการไปจนสิ้นสุดอายุโครงการตามข้อตกลงเมื่อเริ่มโครงการ
                 กิจกรรมการปฏิบัติตามโครงการ ได้แก่
การวางแผนและกำหนดกิจกรรมและงานที่ต้องดำเนินการ
จัดตั้งคณะดำเนินการ เพื่อรับผิดชอบการปฏิบัติตามโครงการ
มอบหมายกิจกรรมและงานให้คณะดำเนินการ พร้อมทรัพยากรที่ต้องใช้ในแต่ละกิจกรรม
ประสานงาน (Coordinating)  ติดตามผล (Monitoring)  และควบคุมและนิเทศงาน(Supervising and Controlling) ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามข้อกำหนดทางด้านเวลาและงบประมาณ
 
2.  การติดตามและประเมินงานโครงการ (Monitoring and Evaluating Project)
 
ก.กระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยทั่วไปจะมีการดำเนินการ ใน 3 ช่วงกิจกรรม คือ
                                                   ช่วง 1 การประเมินผลก่อนการปฏิบัติตามโครงการ (Pre-evaluation) หรือก็คือการประเมินโครงการเพื่อทำการคัดเลือกโครงการที่จะลงทุน (Project Appraisal) ประโยชน์ของการประเมิน คือ ช่วยให้เกิดความมั่นใจและลดความเสี่ยงของการล้มเหลวลง ก่อนลงมือปฏิบัติตามโครงการ การประเมินผลในช่วงนี้ สามารถประเมินได้ใน 2 ลักษณะ คือ
                                                                    (1).ทำการตรวจสอบรายการที่เป็นประเด็นสำคัญของโครงการ (Checklist of Critical Question) เพื่อตรวจสอบว่าในแต่ละประเด็นที่ทำการศึกษา และทำการกำหนดเป็นเงื่อนไขโครงการ มีความเหมาะสมหรือไม่  ทั้งในด้านการจัดการการตลาด การจัดการการผลิต การจัดการองค์กร ตลอดจนการสร้างงบประมาณการเงินประเภทต่างๆ 
                                                                    (2).ทำการตรวจสอบผลการวิเคราะห์ ทั้งความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ และเครื่องมือที่ใช้
                                  ช่วง 2 การประเมินผลในระหว่างการปฏิบัติตามโครงการ (On-going evaluation) กรณีนี้จะมีการติดตามผล (Monitoring) การปฏิบัติตามโครงการ (Implementing) ประโยชน์ของข้อมูลที่รวบรวมได้จะถูกนำไปให้ผู้บริหารโครงการใช้วิเคราะห์และประเมินผล เพื่อการตัดสินใจแก้ไขปรับปรุงงานอันเกิดจากปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ ด้วยการปรับปรุงกิจกรรมงานของโครงการ หรือปรับรูปแบบโครงการให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจุบัน ที่อาจเปลี่ยนไปจากสภาพแวดล้อมที่คาดการณ์ไว้ในช่วงที่ทำการกำหนดโครงการ เพื่อให้เป็นสถานการณ์จริงที่เข้ามากระทบในเวลานั้น ๆ
                                                   สภาพแวดล้อมนี้มักหมายถึงสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ การแข่งขันทางการตลาด สภาพตลาดของสินค้าชนิดนั้นๆ กฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ ทรัพยากร และพฤติกรรมผู้บริโภค  ซึ่งผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นต่อโครงการจะมากหรือน้อย จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเภทโครงการ 
 
                                                   ช่วง 3 การประเมินผลภายหลังจากการปฏิบัติการตามโครงการสิ้นสุดลงแล้ว (Ex-post Evaluation) การประเมินจะมุ่งประเด็นไปที่ผลลัพธ์และผลกระทบจากโครงการที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่โครงการต้องการให้บรรลุถึง  เพื่อให้ทราบถึง
                                                   ก.ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
                                                   ข.ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 
   ค.ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ (Relevance) เพื่อดูว่าโครงการนั้น เป็นไปตามเหตุผลและวัตถุประสงค์ของการทำให้เกิดโครงการนี้จริง
 
                                  ผลการประเมินในช่วงที่ 3 นี้จึงเป็นตัวชี้วัดความคุ้มค่าที่แท้จริงของโครงการ เพราะจะใช้ข้อมูลที่เป็นความจริง ไม่ใช่จากค่าประมาณการภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของช่วงเวลาที่ทำการจัดเตรียมโครงการ อีกทั้งยังเป็นการค้นหาปัญหาและอุปสรรค จุดเด่นและโอกาสของโครงการทีสามารถใช้เป็นประสบการณ์เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนและการบริหารโครงการอื่นๆ หรือโครงการใหม่ ๆ ในอนาคตที่มีลักษณะเดียวกัน หรือปรับใช้กับโครงการที่คล้ายคลึงกันได้
 
ข การติดตามและประเมินผลโดยใช้วิธีการวัดผลเปรียบเทียบ
                                  (1). การติดตามและประเมินผลด้านเวลา โดยการหา Project Schedule Index (PSI) นอกจากนี้การติดตามและประเมินผลด้านเวลา ยังสามารถใช้ Gantt Chart  มาเป็นเครื่องช่วยในการตรวจสอบผลงานตามเวลาได้ด้วย  หรือใช้วิธี Network Analysis โดยใช้การวิเคราะห์ PERT (Program Evaluation and Review Technique ) และ CPM ( Critical Path Method)
 
                                                   (2). การติดตามและประเมินผลด้านการเงิน โดยการหา ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงไปจากงบประมาณ จากนั้นนำผลการติดตามมาพิจารณาความเปลี่ยนแปลงทางการเงินในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงงบประมาณต่างๆ โดยเฉพาะงบประมาณกระแสเงินสด และประเมินผลถึงสาเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงไป
                                                                                                                                                        [ด้านบน]
 
                       Copyright © 2004 AP.Nongnuch A. All rights reserved
 

 

 

การจัดการธุรกิจการเกษตร
คำอธิบายเนื้อหาวิชา
บทที่ 1  ระบบธุรกิจการเกษตรของ   
  ประเทศไทยและความสัมพันธ์
  ของฝ่ายสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2  สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
  กับงานธุรกิจการเกษตรและการวิ
  เคราะห์
บทที่ 3 การกำหนดแผนกลยุทธ์ ของ
  หน่วยธุรกิจเกษตร
บทที่ 4 การศึกษาความเป็นไปได้ใน
  การจัดตั้งหน่วยธุรกิจเกษตร
บทที่ 5 การศึกษาความเป็นไปได้ใน
  การจัดการหน่วยธุรกิจเกษตร
บทที่ 6 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้
  ของโครงการทางการเงินและ
  ความอ่อนไหวของโครงการ
บทที่ 7 การประเมินผลหน่วยธุรกิจ
  เกษตร
 
1 การประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยธุรกิจเกษตรในยุคของการแข่งขัน
2 การประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยธุรกิจเกษตรที่ตั้งใหม่
คำถามประเมินผลหลังการเรียน
Download
เอกสารอ่านประกอบ