กล่องข้อความ:    1.แนวคิดการกำหนดแผนกลยุทธ์สำหรับหน่วยธุรกิจเกษตรในยุคของการแข่งขัน
 
                 1.1 ความหมายและลักษณะของแผนกลยุทธ์
                 แผนกลยุทธ์ หมายถึง ข้อกำหนดในแนวทางปฏิบัติเพื่อนำไปดำเนินการในอนาคต  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถใช้เป็นแนวทางในการนำทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดมาใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพภายใต้สภาพแวดล้อมและสภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมนั้นๆ 
                 ทั้งนี้ลักษณะของแผนกลยุทธ์ จะต้องประกอบด้วยลักษณะ 3 ประการ คือ 
                                  1.  จะต้องเกี่ยวข้องกับอนาคต
                                  2.  จะต้องเกี่ยวข้องกับการกระทำ และมีผู้รับผิดชอบปฏิบัติ
                                  3.  จะต้องชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่มุ่งหวัง และสามารถประเมินได้
 
      1.2 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์

กล่องข้อความ:  
บทที่  3   การกำหนดแผนกลยุทธ์ ของหน่วยธุรกิจเกษตร

กล่องข้อความ: คณะเศรษฐศาสตร์ |  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร  |  สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร | 
 
 
 
 รษฐศาสตร์ |  ภาควิชาเศระเศรษฐศาสตร์ |  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร  |  สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร |    คณะเศรษฐศาสตร์ |  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร  |  สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร | 

กล่องข้อความ: ภาพ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์
ที่มา : นงนุช อังยุรีกุล.2547

กล่องข้อความ:              ส่วนที่ 1 การกำหนดวิสัยทัศน์
                 วิสัยทัศน์  (Vision)  หมายถึง ภาพ  การคาดการณ์  สิ่งที่ต้องการ  ความตั้งใจ … ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขององค์การที่ผู้นำและสมาชิกร่วมกันวาดภาพ …  บนพื้นฐานแห่งความจริงในปัจจุบัน  ชี้ให้เห็นถึงทิศทางขององค์การอย่างชัดเจนเพื่อนำมากำหนดซึ่งพันธะกิจ (Mission) ซึ่งผู้บริหารต้องมีความชัดเจนในวิสัยทัศน์ขององค์การ  เพื่อนำไปสู่พันธะกิจที่ต้องกระทำ
 

กล่องข้อความ:                   ส่วนที่ 2 การกำหนดพันธะกิจ
                 พันธะกิจ (Mission) หมายถึงภาระหน้าที่ เจนตนารมย์ .. ในปัจจุบันที่จะทำให้อนาคตต้องเป็นไปตามที่คาดการณ์  ที่ตั้งใจ ..(ตามวิสัยทัศน์) ..  ที่ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์
 

กล่องข้อความ:                  ส่วนที่ 3 การกำหนดวัตถุประสงค์ ขององค์การ
                 วัตถุประสงค์  (Objectives)  หมายถึง  ผลที่คาดไว้เมื่อสิ้นสุดโครงการหรืองบประมาณ  จุดมุ่งหมายปลายทางที่ต้องการมุ่งไปสู่  เพื่อเป็นเครื่องชักจูงให้กลุ่มมาทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมาย ภายในกรอบเวลาที่กำหนดและที่สามารถวัดผลได้ 
โดยทั่วไปหน่วยธุรกิจมีวัตถุประสงค์ ดังนี้คือ 
                 (1).ความสามารถในการเข้าสู่ตลาดได้ มีตลาดรองรับที่แน่นอน และสามารถดำเนินการผลิตได้อย่างราบรื่น และผลิตได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
                 (2).ความสามารถที่จะครอบครองตลาดให้มีความมั่นคงทางการค้า และขยายตลาดให้กว้างขึ้น
                 (3).ความสามารถในการสร้างผลตอบแทนให้หน่วยธุรกิจได้ ภายในเวลาที่เหมาะสม ด้วยอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม ตลอดจนมีความสามารถที่จะให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ลงทุนได้ และสามารถที่จะขยายกิจการต่อไปได้
                 (4).ความสามารถในการรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่
                                  ก.มีการจ้างงานคนในประเทศด้วยค่าแรงงานที่ยุติธรรม จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมกับประเภทงานที่ทำ และมีมนุษยธรรมในการจัดการบุคลากรของหน่วยธุรกิจต่อลูกจ้าง
                                  ข. ส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และมีช่วยสร้างความสัมพันธ์ในระบบธุรกิจประเภทนั้นให้เกิดความสมดุลของระบบ
                                                   ค.มีความรับผิดชอบต่อมลภาวะที่จะเกิดขึ้นต่อ ดินน้ำ และอากาศ
                                                   ง.มีการกระจายประโยชน์ให้แก่สังคม เช่น การให้ทุนการศึกษา การร่วมในโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม การช่วยกระจายรายได้สู่ชนบท เป็นต้น
                 นอกจากนี้ยังต้องกำหนดลงไปถึง เป้าหมาย (Target) หมายถึง ผลลัพธ์สุดท้าย (Final outcomes) ที่บรรลุถึง อันเกิดขึ้นจากการดำเนินการที่เป็นผลงานของกิจกรรม (Outputs) ทั้งที่เป็นผลประโยชน์โดยตรงจากโครงการ (Effects) และผลกระทบของโครงการ (Impacts)
 

กล่องข้อความ:                  ส่วนที่ 4 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์
  ผู้บริหารต้องได้รับข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์การ สภาพการแข่งขัน นำเข้าสู่การวิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการตัดสินใจกำหนดแผนกลยุทธ์  โดยมีกระบวนการ ดังนี้
 

กล่องข้อความ: หมายเหตุ : คำอธิบายกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์

กล่องข้อความ: (1). การวิเคราะห์สภาพการแข่งขัน โดยการวิเคราะห์สภาพแรงผลักดันในการแข่งขันของอุตสาหกรรม เครื่องมือที่ใช้ คือ Porter’s Five-Forces Model จะได้ระดับคะแนนความสามารถในการแข่งขันของหน่วยธุรกิจ
 
(2). การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจุลภาคและมหภาค จะได้ระดับคะแนนแสดงความสามารถในการตอบสนองต่อโอกาสหรือข้อจำกัดของหน่วยธุรกิจ
 
(3). ความน่าสนใจของอุตสาหกรรม เป็นการนำค่าคะแนนจาก (1) และ (2) มาพิจารณาร่วมกันที่ A เพื่อคำนวณหาค่าความน่าสนใจของอุตสาหกรรม Industrial Attractiveness 
 
(4). การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์การ จะได้ระดับคะแนนแสดงความแข็งแกร่งของหน่วยธุรกิจ
 
(5). ความแข็งแกร่งของหน่วยธุรกิจ เป็นผลมาจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์การ
 
(6). การประเมินแมทริกซ์กลยุทธ์ (Strategic Matrix) เป็นการนำค่าคะแนนจาก (3) และ (5) มาพิจารณาร่วมกันที่ B เพื่อคำนวณหาตำแหน่งของหน่วยธุรกิจในแมทริกซ์กลยุทธ์ เพื่อช่วยในการชี้แนวทางที่หน่วยธุรกิจควรดำเนินการ
 
(7). การประเมินแมทริกซ์TOWS เป็นการนำค่าคะแนนจาก (2) และ (4) มาพิจารณาร่วมกันที่ C เพื่อจัดทำ TOWS Matrix เพื่อช่วยในการชี้นำแนวทางว่าหน่วยธุรกิจควรทำอย่างไร
 
(8). การประเมินแผนที่กลุ่มกลยุทธ์ (Strategic group mapping) จากการจัดทำแผนที่กลุ่มกลยุทธ์ จะทำให้ได้ข้อมูลว่าใครเป็นคู่แข่งเป้าหมาย และหน่วยธุรกิจที่ใช้ในการทำ Benchmark
                 
(9) แผนกลยุทธ์ขององค์การ จากการพิจารณาข้อมูลร่วมกันของ (6) (7) และ (8)

กล่องข้อความ: ส่วนที่ 5 การกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และแผนการควบคุม การติดตาม และประเมินผล
                 กลยุทธ์  (Strategy)  หมายถึง  วิธีการดำเนินการจัดสรรและใช้ทรัพยากร  เพื่อให้บรรลุตามภาระกิจ
ที่กำหนดไว้ (ธงชัย  สันติวงษ์, 2533) กลยุทธ์ต่าง ๆ ที่กำหนดนี้  จะเป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับหน้าที่ต่าง ๆ ขององค์การ
 ได้แก่  กลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์สินค้าและบริการ  กลยุทธ์การเงิน  กลยุทธ์การจัดการบุคลากร  เป็นต้น  ทั้งนี้
เนื้อหาของกลยุทธ์จะต้องมีกลยุทธ์ในการแก้ไขจุดอ่อน กลยุทธ์ในการนำเอาจุดแข็งมาใช้ให้เป็นประโยชน์ กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับโอกาสที่มีอยู่ และกลยุทธ์ในการเตรียมการเผชิญข้ออุปสรรคที่มีและที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งในการจัดการหน่วยธุรกิจเกษตรกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องกระทำในการกำหนดกลยุทธ์ จะมีกลยุทธ์ 3 ระดับ คือ กลยุทธ์องค์การ(Corporate Strategy) กลยุทธ์ธุรกิจ(Business Strategy) และกลยุทธ์ปฏิบัติการ(Functional Strategy)
                 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) หมายถึง การปฏิบัติการที่เฉพาะเจาะจงว่า จะทำอะไร ที่ไหน เมื่อใด 
และอย่างไร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามกำลังความสามารถและทรัพยากรที่มีอยู่ ในการกำหนดแผนปฏิบัติการ 
ผู้บริหาร ควรให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการเป็นอย่างยิ่ง  เพื่อช่วยกันคิดในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่  กำหนดตัวกิจกรรมที่ต้องกระทำ  และกระทำอย่างไร กำหนดผู้รับผิดชอบปฏิบัติ  ต้องมีเป้าหมายของผลงานชัดเจน  ภายใต้เวลาและงบประมาณที่เหมาะสม 
                   และจากการกำหนดแผนการควบคุม ติดตาม และประเมินผล จะทำให้ข้อมูลที่รวบรวมได้ถูกนำไปให้ผู้บริหารใช้วิเคราะห์และประเมินผลของงาน  เพื่อทำการตัดสินแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามแผน ด้วยการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติ หรือปรับรูปแบบแผนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจุบัน ตามความเป็นจริงที่เข้ามากระทบ ณ เวลานั้น ๆ
                                                                                                                                                       [ด้านบน]

กล่องข้อความ:   2 แนวคิดการกำหนดแผนกลยุทธ์สำหรับหน่วยธุรกิจเกษตรที่ตั้งใหม่
 
                 2.1 แนวคิดในการกำหนดโครงการหน่วยธุรกิจเกษตรใหม่
                 โครงการ  ( Project )  หมายถึง แผนการดำเนินงานในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดไปเพื่อทำการผลิต หรือเพื่อก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นในด้านสินค้าและบริการ หรือเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวม
 
                 ประเภทของโครงการหน่วยธุรกิจเกษตร จำแนกตามแหล่งที่มาของเงินทุนและจุดมุ่งหมายของการลงทุน  แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
                                  1.โครงการสาธารณะ ( Public Project ) เป็นโครงการที่มีแหล่งที่มาของเงินทุนมาจากงบประมาณของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นเงินลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนก็ตาม โดยมีจุดมุ่งหมายของการลงทุนมุ่งประโยชน์เพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
 
                                  2.โครงการเอกชนหรือธุรกิจ ( Private or Business Project ) เป็นโครงการที่มีแหล่งที่มาของเงินทุนมาจากภาคเอกชนหรือก็คือจากหน่วยธุรกิจนั้นๆ โดยมีจุดมุ่งหมายของการลงทุนมุ่งประโยชน์เพื่อหาผลตอบแทนการลงทุน  คือ การทำกำไรให้กับหน่วยธุรกิจที่หวังผลกำไร    หรือ ถ้าเป็นหน่วยธุรกิจที่ไม่หวังผลกำไร ก็จะมีการคาดหวังผลทางด้านอื่นๆ ที่มีต่อสังคม ที่มีต่อการค้าหรืออำนาจการต่อรอง เป็นต้น
 
                 ปัจจัยในการกำหนดโครงการหน่วยธุรกิจเกษตรใหม่ ว่าจะเป็นโครงการใดนั้น ได้แก่ ความน่าสนใจของอุตสาหกรรม ความสนใจโดยส่วยตัว/ทีมงาน/หุ้นส่วน ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญในงานนั้นๆ  ภูมิหลังของครอบครัว เป็นต้น
 
                 2.2 วิธีการกำหนดแผนกลยุทธ์ของโครงการหน่วยธุรกิจเกษตรใหม่
                 ในการกำหนดแผนกลยุทธ์ จะต้องดำเนินการในลักษณะเดียวกับที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อแรกของบทนี้ คือ ต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสภาพการแข่งขัน เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธะกิจ วัตถุประสงค์ และแผนกลยุทธ์ แต่เนื่องจากธุรกิจยังไม่ได้เกิดขึ้น การวิเคราะห์จึงใช้แนวคิดจากการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการตลาด การผลิต การจัดการองค์การ และการเงิน ภายใต้เงื่อนไขของกรอบวิสัยทัศน์ พันธะกิจ และวัตถุประสงค์ ทั้งนี้เงื่อนไขที่ใช้ในการวิเคราะห์ว่าโครงการจะดำเนินการอะไร ทำทำไม ใครทำ ทำสำหรับใคร ทำที่ไหน เมื่อไร และอย่างไร เป็นเงื่อนไขที่เป็นแผนกลยุทธ์ขององค์การนั่นเอง
 
     2.3. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการหน่วยธุรกิจเกษตรใหม่
                 ความจำเป็นในการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโครงการหน่วยธุรกิจเกษตรใหม่ เพื่อให้ได้รับคำตอบก่อนเกิดการลงทุน ว่า โครงการที่จะดำเนินการนี้มีความเป็นไปได้เกี่ยวกับ
มีตลาดรองรับแน่นอน และสามารถเข้าสู่ตลาดได้ 
มีการผลิต/สามารถจัดหาสินค้ามาให้ผู้บริโภคได้ตรงตามความต้องการและเป็นที่พอใจ โดยดำเนินการได้อย่างราบรื่นและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งที่เป็นรายเดิมของอุตสาหกรรมได้
มีระยะเวลาการคืนทุนที่เหมาะสม และมีผลตอบแทนโครงการที่คุ้มค่าการลงทุน 
                 ขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้มี  5 ขั้นตอน (ตามแผนภาพ) คือ
    1.   ขั้นระบุโครงการที่สนใจลงทุน (Identification)
 
                                  2. ขั้นการคัดเลือกเบื้องต้น (Pre-selection) โดยวิธี การคัดเลือกอย่างไม่เป็นทางการ (Informal Screening) และ การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น (Pre-feasibility Study) 
 
   3.    ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) เมื่อทำการระบุหรือกำหนดโครงการที่จะลงทุน  ก่อนเริ่มลงมือปฏิบัติการวิเคราะห์ ต้องทำการวางแผนก่อนว่ามีประเด็นอะไรบ้างที่ต้องทำการวิเคราะห์  ในแต่ละประเด็นมีข้อมูลอะไรบ้างที่ต้องการใช้และวิธีการรวบรวมข้อมูลทำอย่างไร และมีข้อน่าสังเกตจากการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็น  จะมีคำตอบได้ 2 ลักษณะ คือ
 
ก.   ผลการวิเคราะห์ เป็นที่พอใจ ผ่านการยอมรับที่จะผลักดันให้ดำเนินการต่อไป
 
ข. ผลการวิเคราะห์ไม่เป็นที่พอใจ ไม่ผ่านการยอมรับ  ให้ดำเนินการทบทวนเงื่อนไข หรือข้อกำหนดที่เกิดขึ้นในประเด็นนั้นๆ ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ถ้าไม่เหมาะสม ก็ให้ปรับปรุงใหม่ แล้วทำการวิเคราะห์หาผลลัทธ์ใหม่อีกครั้ง หากผลออกมาเป็นที่พอใจให้ดำเนินการต่อไป แต่ถ้าหากผลไม่เป็นที่พอใจ ก็ไม่ควรดำเนินการ สมควรยุติ เพราะแสดงว่าโครงการมีโอกาสที่จะประสบกับความล้มเหลวได้ในอนาคตหากทำการลงทุนต่อไป 
                                                                      แผนภาพขั้นตอนในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ                                                                                          
                                    4. ขั้นการประเมินค่าโครงการ (Appraisal) มีประเด็นที่จะประเมินผล ได้แก่ การประเมินผลตอบแทนทางการเงินและการประเมินผลตอบแทนต่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในโครงการธุรกิจเกษตร ประเภทที่เป็นโครงการเอกชนมักจะประเมินค่าของโครงการจากผลตอบทางทางการเงินเท่านั้น แต่ในกรณีโครงการประเภทที่เป็นโครงการสาธารณะมักจะประเมินค่าโครงการจากทั้ง 2 ประเด็น

                                    5. ขั้นการจัดเตรียมโครงงานการลงทุนเพื่อเสนอหาแหล่งเงินทุน(Prepare..Investment Proposal for Funding) ซึ่งอาจเป็นการระดมทุนในส่วนของผู้เป็นเจ้าของ และ/หรือการระดมเงินในส่วนหนี้จากการกู้ยืม

กล่องข้อความ:                  2.4 ปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อการกำหนดเงื่อนไขโครงการ
(1). การกำหนดอายุโครงการที่จะลงทุน สามารถกำหนดได้จาก
                                  ก.การสิ้นอายุการใช้งานของทรัพย์สินหลักของโครงการ เช่น อาคาร โรงงาน เครื่องจักรหลัก เป็นต้น
                                  ข.สิ้นสุดตามข้อตกลงของโครงการที่ได้ตกลงกันไว้เมื่อเริ่มตั้ง 
                                  ค.ลักษณะทางธรรมชาติของโครงการการผลิตสินค้าเกษตรชนิดนั้น 
 
(2). ลักษณะการลงทุนในทรัพย์สินคงที่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และผลตอบแทน ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ ขนาดกิจการ เทคโนโลยีที่เลือกใช้ ตลอดจนข้อจำกัดทางธรรมชาติที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดการไหลของเงินสดเข้าและเงินสดออก (Cash Inflow and Cash Outflow)
(3). มูลค่าของเงินตามเวลา (Time Value of Money) เนื่องจากโครงการที่มีอายุหลายปี จะได้รับผลกระทบจากมูลค่าของเงินที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา จึงต้องมีการใช้อัตราคิดลดเพื่อปรับค่าของเงิน ซึ่งการกำหนดอัตราคิดลดที่ใช้ สามารถกำหนดจาก อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว หรือจากอัตราค่าเสียโอกาสจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ แต่ทั้งนี้ ถ้าโครงการมีอายุโครงการน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี หรือเป็นโครงการระยะสั้นไม่กี่ปี  กรณีเช่นนี้หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ทางการเงินที่จะนำมาใช้มักจะเป็น หลักเกณฑ์ที่ไม่คำนึงถึงมูลค่าของเงินตามเวลา ( Time Value of Money )  
                                                                                                                                 [ด้านบน]
 
 Copyright © 2004 AP.Nongnuch A. All rights reserved

 

 

การจัดการธุรกิจการเกษตร
คำอธิบายเนื้อหาวิชา
บทที่ 1  ระบบธุรกิจการเกษตรของ   
  ประเทศไทยและความสัมพันธ์
  ของฝ่ายสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2  สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
  กับงานธุรกิจการเกษตรและการวิ
  เคราะห์
บทที่ 3 การกำหนดแผนกลยุทธ์ ของ
  หน่วยธุรกิจเกษตร
1 แนวคิดการกำหนดแผนกลยุทธ์สำหรับหน่วยธุรกิจเกษตรในยุคของการแข่งขัน
2 แนวคิดการกำหนดแผนกลยุทธ์สำหรับหน่วยธุรกิจเกษตรที่ตั้งใหม่
คำถามประเมินผลหลังการเรียน
บทที่ 4 การศึกษาความเป็นไปได้ใน
  การจัดตั้งหน่วยธุรกิจเกษตร
บทที่ 5 การศึกษาความเป็นไปได้ใน
  การจัดการหน่วยธุรกิจเกษตร
บทที่ 6 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้
  ของโครงการทางการเงินและ
  ความอ่อนไหวของโครงการ
บทที่ 7 การประเมินผลหน่วยธุรกิจ
  เกษตร
 
Download
เอกสารอ่านประกอบ