จำนวนผู้เยี่ยมชม


  วิชา  จริยธรรมทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  รหัสวิชา  110452
  ภาควิชา  เศรษฐศาสตร์
  คณะ  เศรษฐศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  เกษตรศาสตร์
  วิทยาเขต  บางเขน

   Download เนื้อหาวิชา  
   ในกรณีไม่สามารถ Download หรือไม่มีโปรแกรม Adobe Reader
   จะสามารถดูเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ (Head 1-4) ได้จาก Link ทางด้านซ้ายมือ

เนื้อหาวิชาเรียน จะประกอบไปด้วย 4 หัวข้อ คือ

หัวข้อที่ 1  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และจริยธรรมทางสังคม
หัวข้อที่ 2  จริยธรรมทางสังคมในระดับบุคคล
หัวข้อที่ 3  จริยธรรมทางสังคมในระดับองค์กร
หัวข้อที่ 4  ประสิทธิภาพ ระบบตลาดในเชิงเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และมุมมองด้านจริยธรรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   วิทยาเขตบางเขน
คณะเศรษฐศาสตร์  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์