:::: บทเรียน ::::
บทที่1 บทนำ
บทที่2 ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
บทที่3 ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ
บทที่4 ประชากรกับการพัฒนา
บทที่5 การศึกษากับการพัฒนา
บทที่6 การว่างงาน การเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทสู่เมือง
บทที่7 การเปลี่ยนแปลงภาคเกษตรและการพัฒนาชนบท
บทที่8 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
บทที่9 การค้ากับการพัฒนา
บทที่10 นโยบายการค้าระหว่างประเทศ
บทที่11 การเงินระหว่างประเทศ
บทที่12 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
:::: แบบทดสอบ ::::
แบบทดสอบบทที่ 1
แบบทดสอบบทที่ 2
แบบทดสอบบทที่ 3
แบบทดสอบบทที่ 4
แบบทดสอบบทที่ 5
แบบทดสอบบทที่ 6
แบบทดสอบบทที่ 7
แบบทดสอบบทที่ 8
แบบทดสอบบทที่ 9
แบบทดสอบบทที่ 10
แบบทดสอบบทที่ 11
แบบทดสอบบทที่ 12
:::: Download ::::
เอกสารบทที่ 1
เอกสารบทที่ 2
เอกสารบทที่ 3
เอกสารบทที่ 4
เอกสารบทที่ 5
เอกสารบทที่ 6
เอกสารบทที่ 7
เอกสารบทที่ 8
เอกสารบทที่ 9
เอกสารบทที่ 10
เอกสารบทที่ 11
เอกสารบทที่ 12