: MEANING :
การประมาณราคาก่อสร้าง จะเข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงขั้นตอนการก่อสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์และวิธีการในการทำประมาณการแตกต่างกันออกไป ในแต่ละขั้นตอนของการก่อสร้าง  >>>> 
 
 
: TIPS :
การเตรียมพร้อมเพื่อการประมาณราคา และเงอื่ไขที่ ไม่ควรมองข้าม >>>>
 
 
: TYPOLOGY :
ทางเลือกในการประมาณราคา ตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน  >>>>