แบบฝึกหัด
: งานระบบสุขาภิบาล :
จากแบบผังงานระบบสุขาภิบาลที่ให้มา จงคำนวณหาปริมาณงานสุขาภิบาลทั้งหมด
 
 
| >> ANSWER |