แบบฝึกหัด
: งานหลังคา :
จากแบบแปลนหลังคาและภาพประกอบที่ให้มา จงคำนวณหาปริมาณงานหลังคาทั้งหมด ทั้งงานจันทัน งานแป และงานวัสดุมุง
 
 
| >> ANSWER |