แบบฝึกหัด
: งานอื่นๆ :
จากแบบแปลนและภาพประกอบที่ให้มา จงคำนวณหาปริมาณงานราวกันตก
 
 
| >> ANSWER |