แบบฝึกหัด
ฐานราก
จงหาปริมาณงานดิน งานเสาเข็ม งานวัสดุรองใต้ฐาน ทั้งหลังของแบบบ้าน 2 ชั้นที่ให้มา
งานขุดดินและถมกลับ
การคำนวณเริ่มจาการนับจำนวนฐานราก แยกแบบ F1 F2.. จากผังฐานรากมีฐานรากทั้งหมด F1 = 26 ขนาดเสาตอม่อ = 0.20 x 0.20 ม ปริมาตรดินขุด = (a+0.50+0.50) x (b+0.50+0.50) x h ปริมาตรดินถม = ปริมาตรดินขุด – ปริมาตร วัสดุรองใต้ฐานราก คอนกรีตฐานราก ตอม่อ หาปริมาณงานต่อฐาน คูณจำนวนฐานรากตามแบบ
 
งานเสาเข็ม จากแบบผังฐานราก และรูปตัดแสดงถึงฐานราก หนึ่งฐาน มีเสาเข็ม 1 เสา ระบุรายละเอียดตามแบบรายละเอียดในแบบ  
งานวัสดุรองใต้ฐานราก พื้นที่ขนาดหลุม x ความหนาตามแบบ  
   
| >> ANSWER |