แบบฝึกหัด
: งานพื้น ค.ส.ล. :
จากขนาดพื้นที่ของพื้นแต่ละประเภทที่ให้มา จงคำนวณหาปริมาณงานของพื้นแต่ละแบบ
สรุปพื้นที่ของพื้น ค.ส.ล. หล่อกับที่แต่ละประเภท แล้วทำการคำนวณหาปริมาณงานของส่วนต่างๆ / ตารางเมตร เพื่อนำมาหาปริมาณ งานรวมทั้งหมด
S1 = (4.00 x 4.00 ) + (4.00 x 4.50 ) + [ 4.50 x ( 4 + 4 + 4.2 + 4.2 ) ] + 4.3 = 111.2 ตร.ม.
S2 = [ 2.00 x (4.50 + 2.50 ) + (2.50 x 2.00) + [ 1.10 x (1.00 + 1.00) = 21.2 ตร.ม.
S3 = 1.10 ( 8.7 ) + 1.0(2.0) + 4( 3.0 ) + 1.5 (4.0) + 1.3(4.0) + 1.0(4.2) = 38.97 ตร.ม.
S4 = 2.00 x 2.50 = 5.0 ตร.ม. S5 = [3.00 x (14.20) ] + [ 2.00 x (2.20) ] = 47.0 ตร.ม.

>>>

>>>

| >> ANSWER |