ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนวิชาหลักการวิเคราะห์อาหารเบื้องต้น
 ( Fundamental of food analysis)ซึ่งเป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรของ
ภาควิชาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเนื้อหาจะประกอบด้วยบทเรียนต่างๆ คือ

การวิเคราะห์อาหาร (Food Analysis) และการเตรียมตัวอย่าง
สเปกโทรสโกปี (Spectroscopy) ความเป็นกรด-เบส (pH)
การวิเคราะห์หาปริมาณน้ำ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามินและเถ้า
รวมถึงการวิเคราะห์หาสารเจือปนและสารปนเปื้อนในอาหาร