คำอธิบายรายวิชา.................................................................................................................


            วิชาจุลชีววิทยากับผลิตภัณฑ์อาหารนี้เป็นวิชาหนึ่งที่มีการดำเนินการเรียนการสอนสำหรับนิสิตปริญญาตรี โดยในเนื้อหาสำคัญจะเน้นถึงการเน่าเสียของอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ เช่น ไก่ ไข่และผลิตภัณฑ์จากไก่ ไข่ , ผักและผลไม้ , ธัญชาติและผลิตภัณฑ์ , ปลาและผลิตภัณฑ์ , จุลินทรีย์กับอาหารกระป๋อง และการเน่าเสียของน้ำนมและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น รวมทั้งศึกษาจุลินทรีย์ ปัจจัยที่เป็นต้นเหตุก่อให้เกิดการเน่าเสียและลักษณะการเน่าเสียที่แตกต่างกัน

.....................................................................................................................................................................................

ผู้จัดทำ   นาย กันต์ธร จักษุวัชร , น.ส. ภัทรา แซ่เล้า และ น.ส. มีนา เลาหโชติโรจน์
อาจารย์ที่ปรึกษา
 ดร. สุดสาย ตรีวานิช และ ดร. วราภา มหากาญจนกุล
ภาควิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์