สรุปเนื้อหารายวิชา

1.      รายชื่อวิชาที่ทำการผลิต

·        ชื่อภาษาไทย                เครื่องมือวัดและระบบควบคุม

·        ชื่อภาษาอังกฤษ           Control and Instrumentation

·        จำนวนหน่วยกิต          (ภาคทฤษฎี)    2 หน่วยกิต

                       (ภาคปฏิบัติ)    1 หน่วยกิต

·       กลุ่มผู้เรียน       นิสิตปริญญาตรีในภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

นิสิตในภาควิชาอื่นๆที่สนใจ เช่น จุลชีววิทยา ชีววิทยาประยุกต์ วิศวกรรมเคมี

·       คณะ    อุตสาหกรรมเกษตร     สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

·       มหาวิทยาลัย/สถาบัน               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.      คำอธิบายรายวิชา

            หลักการของเครื่องมือวัดต่าง ๆ เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ, ความดัน, อัตราการไหล ฯลฯ การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการอุตสาหกรรม หลักการควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรม ชนิดของระบบควบคุมและพฤติกรรมของตัวควบคุม ระบบควบคุมแบบ PID การออกแบบระบบควบคุม

3.      รายชื่อคณะผู้ผลิต

3.1 คณะอาจารย์ที่ปรึกษา

3.1.1 ผศ ดร. วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา

3.1.2 ดร ประมุข ภรกูลสุขสถิตย์     

3.2 ผู้ผลิต

                        3.2.1 นส.รวิพร            จรัสดี               เลขประจำตัว 43100312

                        3.2.2 นายจิรเวท          เจตน์จันทร์      เลขประจำตัว 43100767

                        3.2.3 นายรณเวท         ศรีพวงวงษ์      เลขประจำตัว 44100089

4.      บทเรียน

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 เครื่องวัด

บทที่ 3 แบบจำลองทางคณิตศาสตร

บทที่ 4 พฤติกรรมเชิงพลศาสตร์ของกระบวนการ

บทที่ 5 การควบคุมแบบป้อนกลับ

บทที่ 6 เสถียรภาพของระบบ

บทที่ 7 การออกแบบระบบควบคุม

 เอกสารอ้างอิง

5.      ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นิสิตสามารถทบทวนเนื้อหารายวิชาได้ในระบบ Online โดยใช้อินเตอร์เนต ทั้งนี้ผู้สอนสามารถมอบหมายงานและรับส่งงานทางอีเลคทรอนิคส์ได้